1971/QĐ-BCT
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1968/QĐ-TTg NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030”
30/09/2022
98/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Thái Bình
18/06/2022
Văn bản mới