Đẩy mạnh cài đặt và sử dụng ứng dụng "Khẩu trang điện tử Bluezone"