Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 - Tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện kiến Xương, Tiền Hải và Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 - Tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện kiến Xương, Tiền Hải và Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.