A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày 26/01/2022 UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về việc  thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022 và Kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025.

Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) giai đoạn 2021 - 2030”; từ đó, xây dựng, phát triển Hệ sinh thái XTTM số, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lợi ích mang lại cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường là thước đo đánh giá sự thành công của việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM.

Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong các hoạt động XTTM.

(Hội nghị thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thông qua TMĐT do Sở Công Thương Thái Bình tổ chức)

Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án theo từng giai đoạn và hàng năm; phát triển Hệ sinh thái XTTM số theo lộ trình của Chính phủ, Bộ Công Thương và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; xây dựng dữ liệu là tài nguyên; tổ chức, quản lý, khai thác dữ liệu XTTM một cách đồng bộ, toàn diện; ưu tiên thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Hệ sinh thái XTTM số. Đồng thời, phát triển các nền tảng số, ứng dụng số nhằm hỗ trợ khai thác dữ liệu, kết nối thị trường, dựa trên thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên triển khai ngay một số mô hình được thị trường khai thác có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tỉnh Thái Bình.

Kế hoạch đề ra mục tiêu chung là đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM nhằm nâng cao chất lượng, tính hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan XTTM, các tổ chức hỗ trợ XTTM và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cơ sở hình thành, phát triển Hệ sinh thái XTTM số; nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM, thúc đẩy phát triển thương mại tỉnh Thái Bình.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là:

- Xây dựng, hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và các ngành hàng thương mại và xuất khẩu trọng điểm của tỉnh vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

- 100% tổ chức xúc tiến thương mại và 100% doanh nghiệp được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và 30% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin,  

- 20% - 25% tham gia Hội chợ triển lãm, kết nối thị trường được tổ chức trên môi trường số.

- 100% các tổ chức xúc tiến thương mại; trên 800 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được tham gia tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ, cập nhật các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin.

- Trên 250 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

- 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, với trên 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử./.

 


Tác giả: Thái Sơn
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết