A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGÀNH CÔNG THƯƠNG THÁI BÌNH 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Trong không khí kỷ niệm 46 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025. Ngành Công Thương Thái Bình hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành (14/5/1951 - 14/5/2021), nhìn lại những bước đường đã qua, ôn lại truyền thống của ngành, tự hào về thành quả đã đạt được và kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Ban cha Ban chaáp haønh Ñaûng boä Sở CoângThương khoùa IV, nhieäm kyø 2020- 2025

Bộ Công Thương được thành lập ngày 14 tháng 5 năm 1951 trên cơ sở đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương theo Sắc lệnh số 21/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quốc hội khoá I của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, trong phiên họp lần thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 1955 đã ra Nghị quyết "Bộ Công Thương nay phân ra hai bộ: Bộ Công nghiệp và Bộ Thương nghiệp". Từ đó đến năm 2007, sau nhiều lần điều chỉnh tổ chức của Bộ Công nghiệp và Bộ Thương nghiệp thành các Bộ chuyên ngành với các tên gọi khác nhau. Ngày 31 tháng 7 năm 2007, Quốc hội Khóa XII thông qua Nghị quyết số 01/2007 hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại thành Bộ Công Thương hiện nay.  
Ngày 02 tháng 10 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1418/QĐ-TTg lấy ngày 14 tháng 5 hàng năm là “Ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam”; như vậy đến nay, ngành Công Thương Việt Nam đã trải qua 70 năm hình thành và phát triển.

Trải qua 70 năm phấn đấu liên tục, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngành Công Thương đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. Nhiều đơn vị, cá nhân thuộc ngành cũng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động qua các thời kỳ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong những năm tháng thời kỳ kháng chiến chống Pháp cứu nước, ngành Công Thương của tỉnh quy mô còn nhỏ, chủ yếu sản xuất nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và kinh doanh lấy lãi để có thêm kinh phí cho Đảng hoạt động lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng, chống đế quốc Pháp và phong kiến, vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm phục vụ chiến đấu và một phần đời sống dân sinh. Từ sau ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, ngành Công Thương Thái Bình không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trước những khó khăn, thách thức đan xen (như xung đột về chính trị, cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn và các khu vực diễn ra gay gắt, sự bùng phát của đại dịch Covid-19) ngành Công Thương đã thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành mang lại những kết quả tích cực: Sản xuất công nghiệp duy trì và phát triển đúng hướng, tập trung thu hút đầu tư vào Khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp và tăng năng lực sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt 68.873 tỷ đồng (theo giá cố định 2010), tổng giá trị sản xuất công nghiệp 5 năm 2016-2020 đạt 284.420 tỷ đồng, tăng bình quân 14,3%/năm, cao hơn so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX nhiệm kỳ 2016-2020 đề ra là 13,5%/năm.

Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 47.800 cơ sở sản xuất công nghiệp. Trong đó: Khu vực nhà nước có 18 doanh nghiệp; khu vực ngoài nhà nước có 47.712 cơ sở (4.599 doanh nghiệp, 43.113 hộ cá thể); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có 70 doanh nghiệp. Lao động trong toàn ngành công nghiệp năm 2019 đạt 213.649 người (Số liệu Cục Thống kê Thái Bình).

Kết cấu hạ tầng thương mại được đầu tư xây dựng và nâng cấp từng bước đáp ứng yêu cầu xã hội. Đã thu hút đầu tư nâng cấp hệ thống chợ và hoàn thành một số siêu thị, trung tâm thương mại đạt chuẩn góp phần thay đổi diện mạo đô thị, thay đổi phương thức mua sắm của nhân dân và phát triển ngành thương mại theo định hướng hiện đại, văn minh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 đạt 46.315 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 năm 2016-2020 đạt 200.238 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 10,1%/năm. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2020 đạt 7.410 triệu USD, tăng trưởng bình quân 2,7%/năm; kim ngạch nhập khẩu giai đoạn 2016-2020 đạt 6.650 triệu USD, tăng trưởng bình quân đạt 1,6%/năm. Số lượng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tăng từ 225 doanh nghiệp năm 2016 lên trên 300 doanh nghiệp năm 2020.

Hoàn thành đầu tư Nhà máy nhiệt điện Thái Bình với tổng công suất 600MW vận hành thương mại ổn định. Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống lưới điện phân phối, trong đó: Lưới điện trung thế xây dựng mới 268,713 km, cải tạo 217,438 km; lưới điện hạ thế xây dựng mới 148,034 km, cải tạo 198,697 km và 508 trạm biến áo được xây dựng mới với tổng dung lượng 107.775 kVA, 470 trạm biến áp được cải tạo với tổng dung lượng 131.260 kVA. Trong giai đoạn 2016-2020 tốc độ tăng trưởng Pmax khu vực Thái Bình khoảng 12,5%/năm, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện khoảng 10%/năm. Cung cấp điện cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ngành Công Thương Thái Bình đã đề ra phương hướng tổng quát phấn đấu đến năm 2025: giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 10,1%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10%; kim ngạch nhập khẩu tăng bình quân 9,5%. Tập trung thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại các ngành công nghiệp theo hướng phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường. Nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học – công nghệ, quản trị hiện đại, chủ động hội nhập quốc tế. Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông sản, thuỷ sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, điện khí và điện gió theo quy hoạch; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, cải thiện năng lực quản lý. Chủ động tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho sản xuất, kinh doanh. Phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường thu hút đầu tư xây dựng, nâng cấp các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đô thị và nông thôn (ưu tiên phát triển chợ đầu mối), các loại hình dịch vụ logistics. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng phát triển thương mại nội địa, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - phân phối và tận dụng cơ chế ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là vào các thị trường mới.

Từ những thành tựu to lớn trên Ngành Công thương Thái Bình đã vinh dự được tặng thưởng: Lẵng hoa của Chủ tịch nước; Cờ luân lưu của Chính phủ; Cờ thi đua của Chính phủ; Lá cờ đầu của ngành trong toàn quốc; Huân chương Lao động hạng Nhất; Cờ thi đua của UBND tỉnh; nhiều năm liền được Bộ Công Thương và UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 đơn vị được tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng; nhiều đơn vị, cá nhân trong ngành được tặng cờ luân lưu và Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 Toïa ñaøm keát noái Xuùc tieán ñaàu tö - Thöông maïi giöõa tænh Thaùi Bình vaø Phoøng thöông maïi Hoa Kyø taïi Vieät Nam

Nhìn lại chặng đường phát triển của Ngành, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Công Thương sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, tiếp tục đoàn kết một lòng hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, kế tục xứng đáng truyền thống của ngành, tiếp tục ghi thêm những trang sử vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021 và những năm tiếp theo./


Tác giả: So Cong Thuong
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới