A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC TINH GỌN BỘ MÁY VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Thực hiện các quy định của Trung ương, của Tỉnh về sắp xếp tinh gọn bộ máy và Hướng dẫn số 38-HD/TW, ngày 09-3-2010 của Ban Tổ chức Trung ương về “xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng”; Nghị quyết số 18,19 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Luật tổ chức Chính quyền địa phương 2015; Nghị quyết 22 của Ban chấp hành Trung ương, Đảng bộ Sở Công Thương đã triển khai sáp nhập một số chi bộ đảm bảo đủ cơ cấu và hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được chú trọng, đã hành kịp thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn và tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được thêm đầu mối và đảm bảo biên chế được giao. Chỉ đạo tiến hành rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị tránh sự chồng chéo, trùng lắp, góp phần nâng cao chất lượng của bộ máy; chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh quy chế làm việc, quy chế phối hợp hoạt động, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Các chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế, cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến công khai các quy định, quy chế của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Sở đến các chi bộ để thống nhất nhận thức và thực hiện. Các khâu quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thảo luận một cách thẳng thắn, khách quan trong tập thể cấp ủy theo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị tại Đảng bộ

Đối với hệ thống tổ chức Nhà nước, Đảng ủy đã chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ theo hướng đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động, tách chức năng quản lý nhà nước và quản lý sự nghiệp; hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thu gọn đầu mối, giảm biên chế. Việc sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm từng bước được thực hiện đạt hiệu quả, theo đúng cơ cấu ngạch công chức, viên chức, xác định danh mục các vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị, tính toán định mức biên chế một cách khoa học; làm căn cứ để đề nghị tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, nâng ngạch, bổ nhiệm, đánh giá, quy hoạch cán bộ, công chức. Qua đó phát hiện những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ để kịp thời điều chỉnh, khắc phục tình trạng bố trí, sử dụng công chức không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm. Thực hiện bố trí sắp xếp lao động theo Hợp đồng 68 hướng tinh giản biên chế nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc.

Công tác cán bộ trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới, khắc phục được một số hạn chế, bất cập và từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, chặt chẽ hơn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, như quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp về công tác cán bộ được thể chế, cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ hơn, công khai các quy định, quy chế đến các chi bộ, đơn vị để thống nhất nhận thức và thực hiện.

Việc đánh giá cán bộ được đổi mới theo cơ chế dân chủ với sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân; có tiêu chuẩn đánh giá cụ thể hơn, quy trình chặt chẽ và khoa học hơn, đẩy mạnh phân cấp đánh giá cho người đứng đầu trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ; đồng thời đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá cán bộ bằng phương pháp chấm điểm, đánh giá theo hướng liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương, tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quy định không vượt quá 20%; đã khắc phục tình trạng “cào bằng” trong đánh giá cán bộ.  

Công tác quy hoạch, cán bộ được coi trọng, xác định quy hoạch cán bộ là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Sau Đại hội các nhiệm kỳ, Đảng uỷ xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ mới, hàng năm chỉ đạo rà soát bổ sung đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, theo phương châm "mở" và "động" hơn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng cho cán bộ được quan tâm. Căn cứ thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, nguồn quy hoạch cán bộ, hằng năm xây dựng kế hoạch cử cán bộ đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, cập nhật kiến thức mới theo chỉ tiêu phân bổ của tỉnh và kế hoạch đào tạo của Sở.

Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được đổi mới theo hướng cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định dân chủ trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên, nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Cán bộ được bổ nhiệm nằm trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh của từng vị trí đã được quy định. Quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ đối với nguồn nhân sự tại chỗ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo 5 bước bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Trong quá trình thực hiện quy trình nhân sự từ chủ trương, thực hiện các bước, thẩm định, xét duyệt nhân sự và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; ban hành thông báo, quyết định đươc thực hiện đồng bộ, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác cán bộ, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng./.


Tác giả: Thái Sơn
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới