A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Sáng ngày 23/6, Đảng ủy Sở Công Thương Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Huy Quân  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Sở Công Thương; các đồng chí trong BCH Đảng bộ cùng toàn bộ đảng viên trong cơ quan Sở.

Tại Hội nghị Đồng chí Trần Ngọc Phúc – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương đã báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Sở Công Thương. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong 6 đầu năm Đảng bộ Sở Công Thương đã lãnh đạo chỉ đạo đạt được những kết quả khá tích cực:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Kết quả sản xuất công nghiệp, thương mại 6 tháng đầu năm 2023: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 44.643 tỷ đồng, tăng 15,17% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 33.665 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.168 triệu USD, tăng 4,43% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 890 triệu USD, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với công tác quản lý nhà nước: Sở Công Thương đã tích cực triển khai, thực hiện tốt các mặt công tác được giao của ngành, thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời, hiệu quả; chủ động thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo thẩm quyền và kịp thời tham mưu, đề xuất cấp trên xử lý các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành Công Thương. Các chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại được xây dựng và tích cực triển khai thực hiện; công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp được triển khai tích cực. Công tác khuyến công, khuyến thương được tích cực triển khai thực hiện; công tác quản lý nhà nước lĩnh vực công thương, công tác cải cách hành chính được tăng cường.

Về công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ sở Công thương gồm có 11 chi bộ với tổng số 63 Đảng viên, được tổ chức theo các phòng, và đơn vị tương đương; trong đó có 09 chi bộ là các phòng chuyên môn, 02 chi bộ là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở. Đảng bộ có 100% đảng viên đã cài đặt và sử dụng, khai thác có hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, giáo dục chính trị tư tưởng Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Các chi bộ quan tâm, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp ủy đảng, của tỉnh và của Bộ Công Thương. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các cán bộ, đảng viên nhân các ngày lễ, ngày kỷ kỷ niện lớn của Đảng và Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy tổng hợp nhu cầu và lập danh sách bồi dưỡng tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới. Hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2023, đến nay 100% cán bộ, đảng viên đã có bản cam kết; đăng ký Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2023; tiến hành kiểm tra 03/08 phòng, đơn vị thuộc Sở về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; chủ động và bám sát nhiệm vụ được giao để tham mưu thực hiện các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao thực hiện tốt các quy định, quy chế của cơ quan và văn hóa công sở; thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công với tổ chức, cá nhân. Nhìn chung, các chi bộ, các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng chí Trần Huy Quân  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Sở Công Thương chủ trì Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình hành động của ngành Công Thương; bám sát tiến độ để sớm đưa vào vận hành các công trình dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong việc gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp trên một cách kịp thời. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, chú trọng quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi suy thoái về tự tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quan tâm chỉ đạo, làm tốt công tác tư tưởng, giữ đoàn kết nội bộ trong cơ quan đơn vị. Duy trì sinh hoạt Đảng uỷ, Chi bộ, Chi uỷ đầy đủ, đúng quy định, nội dung sinh hoạt tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo chi bộ được lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu năm 2023 thực hiện đúng kế hoạch đề ra, cuối năm Đảng ủy tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối thẩm định công nhận chi bộ kiểu mẫu. Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện Thông báo số 274-TB/TU, ngày 05-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, khai thác có hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, nhất là việc tự nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề trên phần mềm.

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Lãnh đạo Sở. Cụ thể: Giám sát việc thực hiện phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tại 11/11 chi bộ; Giám sát việc đăng ký và triển khai thực hiện chi bộ kiểu mẫu năm 2023 tại 01 chi bộ; Kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2022 tại 02 chi bộ; Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ tại 01 chi bộ; Kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại 02 chi bộ; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên tại 01 chi bộ.

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở theo Nghị định 107 của Chính phủ. Cử chọn cán bộ đi học các lớp lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, lớp tìm hiểu về đảng và đảng viên mới. Lãnh đạo Công đoàn Sở tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ chính đáng của người lao động. Đoàn thanh niên cộng sản tổ chức tốt các phong trào thanh niên trong tháng thanh niên. Tích cực tham gia vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, của Đảng, bồi dưỡng giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên để giới thiệu, phát triển Đảng…


Tác giả: Trần Lan
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết