Cổng thông tin Sở Công Thương đang được nâng cấp. Việc truy cập, tra cứu thông tin có thể bị gián đoạn hoặc xáo trộn, mong quý vị thông cảm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn ngành Công Thương phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tại Hội nghị tổng kết công tác tổng kết công tác năm 2023, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Công đoàn ngành Công Thương phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các kế hoạch 5 năm (2021-2025) và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được năm 2023, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vuợt qua những khó khăn, thách thức, ngành Công Thương phát động phong trào thi đua: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cộng đồng doanh nghiệp toàn ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được tỉnh giao với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) dự kiến đạt từ 113.400 - 115.060 tỷ đồng, tăng 9,3 - 10,9% so với năm 2023; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dự kiến đạt 76.135 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023; Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 2.763 triệu USD trở lên, tăng 6,2% trở lên so với năm 2023; Kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 1.936 triệu USD trở lên, tăng 9,4% trở lên so với năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương phát động phong trào thi đua tại Hội nghị

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2024, tạo tiền để cho những năm tiếp theo, Sở Công Thương - Công đoàn ngành Công Thương kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành ra sức thi đua công tác, lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ tháng đầu, quý đầu, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng". Tiếp tục đề cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành phấn đấu nỗ lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh.

Thứ hai, phát động và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, phát triển ngành. Trong đó, tập trung vào các vấn dề về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tăng năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh các sản phẩm của ngành; tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để số hóa, công nghệ hóa phương thức sản xuất, phát triển các mô hình kinh doanh mới. Gắn việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua: "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nếp sống văn hóa công sở”.

Thứ ba, tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước của ngành, kiện toàn và ổn định bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường phối hợp công tác giữa các cơ quan trong và ngoài đơn vị, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu; tập trung hình thành mối liên kết giữa các doanh nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập nhanh và phát triển hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đa dạng các hoat động xúc tiến có trọng tâm trọng điểm, thông qua liên kết tiêu thụ sản phẩm; tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi truờng mạng, tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử trong và ngoài nuớc; hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp thiết kế và vận hành các website giới thiệu cơ sở, doanh nghiệp và các sản phẩm xuất khẩu.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực công thương, tập trung thực hiện có hiệu quả các giai pháp để nâng cao vị trí xếp hạng, chi số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI). Đây mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực công thương.

Thứ năm: Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNVCLÐ, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động, trong đó, tập trung tổ chức chăm lo CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán 2024 theo phương châm “tất cả mọi đoàn viên và người lao động đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm./. 


Tác giả: Ánh Ngọc
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chưa có thông tin