Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp sử dụng năng lượng dưới 1.000 TOE trong sản xuất công nghiệp

Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp sử dụng năng lượng dưới 1.000 TOE trong sản xuất công nghiệp

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Thái Bình “Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030”; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03 ...
Ngành Công Thương Thái Bình đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp để hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch phát triển công nghiệp - thương mại giai đoạn 2021-2025.

Ngành Công Thương Thái Bình đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp để hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch phát triển công nghiệp - thương mại giai đoạn 2021-2025.

Những năm vừa qua, sự phát triển ngành công nghiệp của tỉnh có đóng góp rất lớn của các cụm công nghiệp. Các cụm công nghiệp được thành lập đã tích cực thu hút đầu tư, huy động được nguồn vốn của các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế, ...