Khuyến công Thái Bình:  Đào tạo quản lý năng lượng cho cán bộ các đơn vị sử dụng năng lượng  trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Khuyến công Thái Bình: Đào tạo quản lý năng lượng cho cán bộ các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế tỉnh Thái Bình liên tục tăng trưởng khá với tổng sản phẩm GRDP bình quân 5 năm ước tăng 8,7%/năm, kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng lớn. Chính vì vậy, tỉnh Thái Bình luôn xác định, để đáp ứng nhu ...
Kết quả thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp tại Thái Bình

Kết quả thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp tại Thái Bình

 Sau 5 năm thực hiện  Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 ...