Sản xuất Nitrat Amoni tăng cao

Sản xuất Nitrat Amoni tăng cao

Nhờ đẩy mạnh các giải pháp sản xuất kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2019, Nhà máy sản xuất Amon nitrat, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy đạt mức tăng trưởng khá với sản phẩm nitrat amoni tăng 46,7% so với năm 2018.