Lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2019

Lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2019