Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 96 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục 88: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 54: Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đối với trường hợp cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 54: Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đối với trường hợp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 55: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 52: Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 53: Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 52: Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng giấy phép UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 91: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 50: Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 51: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu bàn tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 49: Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) đối với trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 48: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) UBND tỉnh Thái Bình

Sở Công Thương

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực