A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cải cách hành chính Quý III năm 2022 của Sở Công Thương

Cải cách hành chính Quý III năm 2022 của Sở Công Thương

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC)

1. Kế hoạch CCHC.

- Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác CCHC tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025, Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 31/12/2021 về chương trình cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Thái Bình năm 2022 và nhiệm vụ được giao Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 05/KH-SCT ngày 18/01/20221về kế hoạch công tác CCHC Sở Công Thương năm 2022, Nội dung kế hoạch tập trung tại 07 nhóm nhiệm vụ chính: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức, bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

- Công tác CCHC tại Sở Công Thương được quán triệt thường xuyên đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong các cuộc họp giao ban hàng tháng, cuộc họp chuyên môn đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, công tác chỉ đạo điều hành chung tại cơ quan.

- Trong kỳ báo cáo, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 1109/SCT-VP ngày 09/9/2022 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC và chuyển đổi số trong hoạt động hành chính chung tại đơn vị, thông báo số 71/TB-SCT ngày 12/9/2022 về việc hướng dẫn và khuyến khích Doanh nghiệp, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

2. Kiểm tra công tác CCHC và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại đơn vị thông qua: các cuộc họp chuyên môn hàng tháng; cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề tại các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, kết hợp theo dõi việc phối hợp giải quyết TTHC, phát hành văn bản đi, trả kết quả hồ sơ TTHC giữa các bộ phận có liên quan đảm bảo công tác CCHC trong hoạt động công vụ tại Sở được thực hiện đúng quy định.

3. Tuyên truyền CCHC

- Sở Công Thương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch số 12/KH-SCT ngày 17/02/2022 về tuyên truyền CCHC năm 2022.

- Theo nhiệm vụ chuyên môn được giao, Sở Công Thương đã chủ trì tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới quy định về: khuyến công; thương mại điện tử; sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành công thương.

- Thường xuyên cập nhật tin, bài về hoạt động của ngành có lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC và phổ biến các quy định mới có liên quan đến hoạt động QLNN ngành công thương trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Sàn Thương mại điện tử tỉnh Thái Bình.

- Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao. – Xin thông tin phòng kế hoạch tài chính.

                          (Người dân đến giải quyết TTHC tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

1.1. Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong kỳ báo cáo, Sở Công Thương đã tham gia góp ý vào nội dung:

- 07 Dự thảo luật: Luật đất đai sửa đổi; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở;  Luật giá sửa đổi; Luật dầu khí sửa đổi; Luật Thanh tra Sửa đổi; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến;

- 03 dự thảo nghị định: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ; Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

- 06 Dự thảo thông tư: Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định hệ thống điện truyền tải hệ thống điện phân phố; Thông tư thay thế thông tư 27/2013/TT-BCT và thông tư 31/2018/TT-BCT; Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hoá chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019; Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tư và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng bộ dữ liệu tính toán phát thải các bon sử dụng tư liệu viễn thám.

1.2. Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật.

Trong kỳ báo cáo căn cứ quy định tại: Hiến pháp năm 2013; Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bố máy của tổ chức pháp chế; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định chi tiết, cụ thể về nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật; Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, các văn bản về cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và các quy định có liên quanSở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện việc theo dõi, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách.Chú trọng xem xét, đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của các quy định pháp luật để kịp thời chủ động đề xuất, kiến nghị xử lý những nội dung, quy định chồng chéo, thiếu đồng bộ, không khả thi hoặc những vấn đề pháp luật chưa quy định. Đồng thời, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật khi áp dụng trên thực tiễn cũng như lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật. Sở Công Thương giao cho Thanh tra thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp thực hiện.

Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật đã được cơ quan Sở quan tâm, thực hiện thường xuyên. Tham gia lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức.

1.3. Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Sở Công Thương đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của ngành. Cơ quan Sở xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là “một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng”, do vậy hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được coi là một hoạt động tác động vào đời sống tinh thần. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo cơ sở pháp lý đưa công tác này ngày càng đi vào nề nếp, thống nhất, hiệu quả, từ đó, góp phần nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật. Qua đó, những kiến nghị các giải pháp thực hiện nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 02/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80/KL/WT ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SCT ngày 20/01/2022 để triển khai việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Đến thời điểm báo cáo, Sở Công Thương đã tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đợt 1 ngày 10/5/2022; đợt 2 ngày 28/6/2022 với hơn 620 lượt người đăng ký tham gia:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành, góp phần ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

            - Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các phòng, đơn vị tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật làm cho hoạt động này ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả;

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của ngành, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

-Tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, người lao động ở khu vực nông thôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

1.4. Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Đến thời điểm báo cáo,Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Tư pháp tham gia ý kiến Quyết định bãi bỏ một số văn bản do UBND tỉnh ban hành. Trên cơ sở rà soát các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành, Sở Công Thương đã tổng hợp đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cần bãi bỏ và phải bổ sung:

Stt

Loại văn bản QPPL

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm

Trích yếu

Đề nghị

1

Nghị quyết

41/2010/NQ-HĐND

16/7/2010

Về việc quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Bãi bỏ (Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội)

2

Nghị quyết

58/2016/NQ-HĐND

13/12/2016

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020

Bãi bỏ (Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội)

3

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND

19/10/2015

Ban hành Quy định tiêu chí, quy trình xét công nhận làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bãi bỏ (Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội)

4

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND

28/12/2009

Về việc ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bãi bỏ (Thay thế bằng Quyết định số: 15/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018)

5

Quyết định

171a/QĐ-UBND

10/5/1996

Về việc đổi tên Ban Quản lý thị trường và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý thị trường Thái Bình

Bãi bỏ (Do chi Cục QLTT đã chuyển về trực thuộc Bộ Công Thương)

6

Quyết định

1622/2000/QĐ-UBND

20/9/2000

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy biên chế của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Thương mại và Du lịch

Bãi bỏ (Do chi Cục QLTT đã chuyển về trực thuộc Bộ Công Thương)

7

Quyết định

88/2004/QĐ-UBND

20/9/2004

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy biên chế của Chi cục Quản lý thị trường

Bãi bỏ (Do chi Cục QLTT đã chuyển về trực thuộc Bộ Công Thương)

8

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND

15/9/2014

Về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công

Hết hiệu lực

9

Quyết định

01/2004/QĐ-UBND

07/01/2004

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ Thái Bình giai đoạn 2003 đến 2015

 

Hết hiệu lực

10

Quyết định

1524/QĐ-UBND

13/6/2003

Ban hành đơn giá đường dây điện hạ áp nông thôn

Không còn phù hợp.

11

Quyết định

09/QĐ-UBND

24/9/2008

Ban hành quy định quản lý, sử dụng điện nông thôn

Hết hiệu lực ngày 24/4/2020

12

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND

25/5/2009

Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ công trình lưới điện cao áp được thay thế bởi Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện.

 

13

Quyết định

120/2004/QĐ-UBND

22/12/2004

Về việc phê duyệt chiến lược phát triển xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ Thái Bình thời kỳ 2005-2015

Hết hiệu lực

14

Quyết định

15/2005/QĐ-UBND

25/01/2005

Về việc giao và ủy quyền thanh lý máy móc thiết bị phương tiện vận chuyên, vật tư nguyên liệu và phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để gắn kết với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bãi bỏ, Do Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được bãi bỏ tại Khoản 2, Mục IV Thông tư số 04/2007-TT-BTM ngày 04/4/2007.

Danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh bổ sung.

TT

Loại Văn bản

Số Văn bản

Ngày ban hành

Nội dung

Ghi chú

1

Quyết định

2275/QĐ-UBND

25/8/2017

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới phát triển chợ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến 2030

Thay thế Quyết định số 01/2004/QĐ-UBND ngày 07/01/204)

2

Quyết định

230/QĐ-UBND

23/01/2018

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Thương mại tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thay thế Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 27/12/2017)

 

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

Đến thời điểm báo cáo có 122 TTHC lĩnh vực công thương các cấp còn hiệu lực đã được chuẩn hóa về nội dung:

- 19 TTHC (18 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi CO theo các mẫu và 01 TTHC Cấp mã MID) là các TTHC do Cục Xuất nhập khẩu-Bộ Công thương ủy quyền cho phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình thực hiện (tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 158/QĐ-UBND ngày 20/01/2020, số 2873/QĐ-UBND ngày 06/10/2020).

- 90 TTHC lĩnh vực công thương cấp tỉnh (tại các Quyết định của UBDN tỉnh: số 158/QĐ-UBND ngày 20/01/2020,số 1288/QĐ-UBND ngày 01/6/2021).

- 13 TTHC lĩnh vực công thương cấp huyện (tại Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 13/3/2019).

- TTHC lĩnh vực công thương cấp xã: 00 TTHC.

 

3.  Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Đến thời điểm báo cáo, Sở Công Thương có 71 DVCTT mức độ 3, mức độ 4 (được công bố Danh mục tại các Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 và 2726/QĐ-UBND ngày 09/11/2021): Các DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được vận hành ổn định trên hệ thống phần mềm Dịch vụ công của tỉnh, trong đó: 18 DVCTT lĩnh vực Xuất nhập khẩu, 04 DVCTT lĩnh vực Xúc tiến thương mại là các DVCTT phát sinh với tần suất cao, được tiếp nhận, phân luồng giải quyết trên môi trường điện tử.

-  Sở Công Thương đã gửi Sở Thông tin và Truyền thông Công văn số 1041/SCT-VP ngày 26/8/2022 về việc đăng ký danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC đề triển khai 37 DVC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở từ mức độ 2 nâng lên mức độ 3, mức độ 4 và bãi bỏ 01 DVCTT mức độ 3. Theo đó, Sở Công Thương đã đăng ký cung cấp 90 DVCTT mức độ 3 ,4/ tổng số 90 TTHC lĩnh vực công thương cấp tỉnh.

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được thực hiện theo phương án “5 Tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

- Sở Công Thương đã triền khai số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh,đối với 02 TTHC lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương: Thông báo hoạt động khuyến mại; Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mạiđã được triển khai DVCTT mức độ 4 có tần suất phát sinh cao được tiếp nhận và giải quyết 100% trực tuyến, hồ sơ đến đã được số hóa gồm văn bản thông báo và tài liệu đính kèm. Sở Công Thương tiếp nhận và giải quyết theo quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Đây là nhóm TTHC thông báo không có kết quả trả về, công dân thực hiện theo dõi kết quả TTHC thông qua trạng thái “đã tiếp nhận hồ sơ TTHC”, do vậy mà không có dẫn đến việc đánh giá tiêu chí số hóa hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC chưa phù hợp, ảnh hưởng đến công tác đánh giá kết quả CCHC của Sở Công Thương. Sở Công Thương đã gửi Công văn số 1081/SCT-VP ngày 07/9/2022 đề nghị Sở Thông tin và truyền thông hỗ trợ kỹ thuật khi cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ đối với 02 TTHC nêu trên thì Hệ thống phần mềm DVCTT tự động trả kết quả “đã tiếp nhận hồ sơ” hoặc trích xuất số liệu giải quyết TTHC để tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả TTHC của Sở Công Thương phù hợp với thực tế và đúng quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

-Trong kỳ báo cáo, Sở Công Thương không nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC. Đồng thời, thông qua kiểm tra hoạt động hành chính chung tại sở, hoạt động của đường dây nóng của Sở Công Thương (do lãnh đạo Sở phụ trách), hoạt động của Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có thực hiện nội dung khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức. Kết quả không phát hiện hành vi vi phạm quy định hành chính và đảm bảo sự hài lòng của người dân, tổ chức khi đến liên hệ công tác.

-Từ ngày 11/6/2022 đến hết ngày 10/9/2022, Sở Công Thương đã tiếp nhận và giải quyết tổng số: 4555hồ sơ. Trong đó:

+Số mới tiếp nhận trong kỳ:4506hồ sơ, kỳ trước chuyển qua là:49hồ sơ.

+Số lượng hồ sơ đã giải quyết:4430 hồ sơ;trước hạn:4430 hồ sơ; quá hạn: 00 hồ sơ, trong đó: 4505 hồ sơ lĩnh vực Xúc tiến thương mại, 21 hồ sơ lĩnh vực An toàn thực phẩm, 26 hồ sơ lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, 03 hồ sơ lĩnh vực xuất nhập khẩu, 00 hồ sơ các lĩnh vực khác.

+Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 125hồ sơ; trong đó: 125 hồ sơ trong hạn, 00 hồ sơ quá hạn.

+ Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn: 100%.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/10/20202 của Bộ Công Thương hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Công Thương đã xây dựng Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thái Bình gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh đã phê ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Thái Bình.

- Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 22/8/2022của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-SCT ngày 09/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc Sở.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2022 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Thái Bình, Quyết định số 132/QĐ-SCT ngày 09/9/2022 của Sở Công Thương đang xây dựng đề án vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Sở đã xây dựng kế hoạch số 21/KH-SCT ngày 10/6/2022 về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và TVPTCN năm 2022, đang thực hiện việc xét tuyển theo quy định.

- Sở đã cử 02 đồng chí đi học lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp sở.

5. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Sở Công Thương đã triển khai thực hiện chất lượng, đúng tiến độ nhiệm vụ Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và chuyển đổi số trong hoạt động công vụ tại cơ quan theocác Kế hoạch: số 03/KH-SCT ngày 07/01/2022 về ứng dụng CNTTnăm 2022 tại cơ quan Sở, số 22/KH-SCT ngày 17/6/2022 về triển khai Đề án chuyển đổi số ngành công thương giai đoạn 2021-2025.

- Sở Công Thương đã đăng ký cung cấp 90 DVCTT/ tổng số 90 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (53 DVCTT đã vận hành ổn định trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Bình và đăng ký triển khai 37 DVCTT mức 3, 4, bãi bỏ 01 DVCTT mức độ 3

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn chuyên môn của Sở Thông tin Sở Công Thương đã phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển: đô thị thông minh; hệ thống nền tảng; phát triển dữ liệu, ứng dụng, dịch vụ nội bộ. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định về  quản lý văn bản đi, đến, trao đổi công vụ trên Hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh, ký số điện tử trong phát hành văn bản tại Sở, sử dụng hệ thống hòm thư điện tử Thái Bình, nhập báo cáo trên Hệ thống báo cáo Chính phủ, Hệ thống báo cáo tỉnh, các hệ thống phần mềm chuyên ngành.

- Sở Công Thương đã đăng ký cung cấp 90 DVCTT/ tổng số 90 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (53 DVCTT đã vận hành ổn định trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Bình và đăng ký triển khai 37 DVCTT mức 3, 4, bãi bỏ 01 DVCTT mức độ 3. Từ ngày11/6/2022 đến hết ngày 10/9/2022, Sở Công Thương đã tiếp nhận tổng số 4505 hồ sơ TTHC lĩnh vực xúc tiến thương mại (trong đó: đã giải quyết 4384 hồ sơ trước hạn, 121 hồ sơ trong hạn giải quyết)- là các DVCTT mức độ 4/ tổng số 4555 hồ sơ TTHC phát sinh đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Sở Công Thương đã quán triệt đến toàn thể CB CC VC và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCHC và chuyển đổi số trong hoạt động công vụ tại hành chính nâng cao nhận thức và cải tiến hiệu quả hoạt động công vụ.

Một số phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện DVCTT: Việc sử dụng DVCTT và dịch vụ bưu chính công ích trong quá trình thực hiện TTHC phụ thuộc vào sự lựa chọn cách thức thực hiện, cơ sở hạ tầng, chí phí, năng lực của Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cá nhân, dẫn đến tình trạng DVCTT đã được cung cấp, cán bộ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đủ năng lực, song tần suất hồ sơ DVCTT chưa đồng đều chỉ chủ yếu phát sinh tại các TTHC lĩnh vực Xúc tiến thương mại và tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích thấp.

Trong quý IV năm 2022, Sở Công Thương tiếp tục rà soát các quy định về TTHC để cập nhật xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC phù hợp với điều kiên thực tế đảm bảo hiệu suất chất lượng giải quyêt TTHC theo quy định. Đồng thời, đề xuất Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét việc đánh giá chỉ tiêu sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC cho phù hợp thực tế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRỌNG TÂM

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở, trọng tâm đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Phối hợp các bộ phận trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện, theo dõi kết quả giải quyết TTHC góp phần cải tiến chất lượng giải quyết TTHC của Sở.

- Quán triệt đến toàn thể CB CC VC thực hiện nghiêm các nội dung chuyển đổi số trong hoạt động công vụ chung tại đơn vị, phân công nhiệm vụ CCHC gắn liền với kiểm tra tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC chung tại Sở.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Sở Công Thương đề nghị Sở Nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông xem xét đề xuất với UBND tỉnh và cơ quan cấp trên về việc đánh giá một số tiêu chí CCHC, cụ thể:

-  Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ: Sở Công Thương đã rà soát các quyết định do Bộ Công Thươngban hành TTHC, đăng ký 90 DVCTT/ tổng số 90 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để sẵn sàng phục vụ nhu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, công dân. Tuy nhiên, tần suất TTHC phát sinh chủ yếu tại nhóm TTHC lĩnh vực XTTM (Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết TTHC tần suất cao), đối với các TTHC nhóm khác tần suất phát sinh thấp hoặc không phát sinh hồ sơ (do TTHC trả kết quả là Giấy chứng nhận thường có thời hạn dài từ 02 năm -15 năm, hoặc do Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không có nhu cầu về TTHC) dẫn đến tỷ lệ TTHC phát sinh hồ sơ trực tuyến không đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao theo Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 03/8/2022.

- Việc sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích: Sở Công Thương đã tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân việcsử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc thực hiện TTHC, tuy nhiên việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích phụ thuộc rất lớn vào sự lựa chọn, chi phí của tổ chức, cá nhân. Sở Công Thương đề xuất Sở TTTT và Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xem xét cơ chế để khuyến khích DN sử dụng DV BCCI trong việc thực hiện TTHC.

 

 


Tác giả: So Cong Thuong
Nguồn:socongthuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới