1833/QĐ-UBND
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
29/07/2021
1075/QĐ-UBND
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
05/05/2021
số 144/ QĐ-UBND
Quyết đinh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển điện lực Thái Bình giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110Kv
16/01/2018