808 /QĐ-UBND
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được đưa ra khỏi Danh mục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
08/08/2023
1833/QĐ-UBND
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
29/07/2021
1075/QĐ-UBND
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
05/05/2021