Cổng thông tin Sở Công Thương đang được nâng cấp. Việc truy cập, tra cứu thông tin có thể bị gián đoạn hoặc xáo trộn, mong quý vị thông cảm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

1. VĂN PHÒNG SỞ:

* Lãnh đạo Phòng:

- Chánh Văn phòng: Đ/c Đặng Duy Trung điện thoại: 0912941969

- Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Phạm Tất Đạt điện thoại: 0978744188

* Chức năng, nhiệm vụ:

Văn phòng Sở 

1. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

a) Công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ:

 - Tham mưu trong công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Sở; 

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động (CBCCVC, HĐLĐ) của Sở bao gồm: Chế độ tiền lương; chế độ Bảo hiểm xã hội; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; điều động, tiếp nhận, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật; các chế độ nghỉ hưu, tử tuất, thôi việc, quản lý hồ sơ CBCCVC, HĐLĐ và các chế độ chính sách khác theo quy định;

 - Phối hợp với Thanh tra Sở trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến CBCCVC cơ quan và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản đối với CBCCVC hằng năm. 

b) Công tác cải cách hành chính: 

- Thường trực công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong quản lý hành chính nhà nước, tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của Sở; 

- Quản trị mạng máy tính, quản lý phần mềm dùng chung của Sở;

 - Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình;

 - Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý thông tin. 

c) Công tác Văn thư - Lưu trữ của Sở: 

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật;

 - Quản lý hệ thống văn bản đến - đi và các tài liệu liên quan đến chương trình, đề án về ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư - lưu trữ theo quy định;

 - Xây dựng Quy chế Văn thư

 - Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ tại Sở. 

d) Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật:

 - Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan; - Thường trực, giúp việc Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan; Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

 đ) Công tác Hành chính - Quản trị: 

- Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo đúng quy định. Thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy tại Văn phòng Sở;

 - Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm theo quy định; 

- Công tác Lễ tân: thực hiện việc tiếp khách, phục vụ các ngày Lễ, Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan và hiếu, hỷ theo quy định;

 - Bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo Sở và điều kiện làm việc của CBCCVC cơ quan; - Thực hiện công tác an ninh, bảo vệ cơ quan. Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan và các chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở;

 e) Thống kê, tổng hợp, lưu trữ các thông tin liên quan, xây dựng các báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng sở theo quy định; 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Lãnh đạo Sở phân công. 

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế: Chánh văn phòng, 01 Phó Chánh văn phòng, các chuyên viên và nhân viên.

2. THANH TRA

* Lãnh đạo Phòng:

- Chánh Thanh tra: Đ/c Nguyễn Thành Đông điện thoại:0912971978

- Phó Chánh Thanh tra:Đ/c  Nguyễn Ngọc Vịnh điện thoại: 0961993562

* Chức năng, nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

a) Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm trình Lãnh đạo Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

 b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

 c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở. 

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở Công Thương với Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan. đ) Chủ trì Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do Sở, ngành thành lập. 

e) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước; công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của Sở. 

g) Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổng hợp các báo cáo về công tác tư pháp và công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội thuộc trách nhiệm, phạm vi quản lý của Sở. 

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Lãnh đạo Sở phân công. 

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế: Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viên và chuyên viên

3. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP

* Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng:Đ/c Nguyễn Thị Anh: ĐT:0384376137

- Phó Phòng: Đ/c Hoàng Xuân Tĩnh  ĐT:0983699988

* Chức năng, nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 a) Chủ trì, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý của Sở, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sự chỉ đạo của Bộ Công Thương. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện sau khi được phê duyệt. 

b) Công tác tài chính - Kế toán: 

- Tham mưu quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở;

 - Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực công thương; 

- Tổng hợp, xây dựng dự toán thu - chi ngân sách nhà nước cho các chương trình hoạt động của Sở hàng năm và triển khai thực hiện;

 - Chủ trì tham mưu công tác quản lý chi tiêu, thanh quyết toán nguồn kinh phí tự chủ và không tự chủ của cơ quan Sở;

 - Chủ trì tham mưu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của cơ quan và triển khai, đôn đốc thực hiện. 

c) Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, lưu trữ, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo yêu cầu và quy định của các cấp có thẩm quyền. 

d) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong việc xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công thương.

 đ) Về khuyến công: Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương; Xây dựng, trình ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện tại địa phương; tham mưu cấp có thẩm quyền bảo đảm nguồn vốn từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn; Xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công địa phương. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai kế hoạch, đề án, nhiệm vụ khuyến công hàng năm trên địa bàn; chịu trách nhiệm tổ chức nghiệm thu và kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và các quy định hiện hành; Tham mưu cấp có thẩm quyền cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ về khuyến công; Theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan về công tác khuyến công tại địa phương theo quy định. 

e) Về khuyến thương: Tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch khuyến thương từng giai đoạn và hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện đề án sử dụng kinh phí khuyến thương; tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các đề án khuyến thương; tổng hợp đánh giá kết quả sử dụng kinh phí khuyến thương hàng năm báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về tình hình kết quả thực hiện đề án. 

g) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được phân công đối với Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện. 

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Lãnh đạo Sở phân công. 

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các chuyên viên

4. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Phó trưởng phòng phụ trách phòng: đ.c Lê Văn Khiên  ĐT: 0979126137

1. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

a) Tham mưu xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp điện tử; phát triển các sản phẩm cơ khí, điện tử trên địa bàn tỉnh. 

b) Tham mưu xây dựng, trình ban hành và phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. 

c) Tham mưu việc thực hiện chức năng cơ quan đầu mối quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Tham mưu xây dựng, trình và tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 

d) Tham mưu việc Chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp;

 đ) Đầu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (gồm: Thu hồi đất, cho thuê đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công) theo quy định, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

 e) Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế chính sách của Trung ương, của Tỉnh về khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quản lý các cụm công nghiệp; 

 g) Chủ trì kiểm tra, đánh giá thực hiện phương án phát triển, chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp; xử lý hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vi phạm, vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp; xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn.

 h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình và tổ chức hướng dẫn, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành công thương, làng nghề tiểu thủ công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

i) Tổ chức thực hiện Chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy và phát triển lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh.

 k) Tham mưu trong việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn trong lĩnh vực công thương; quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật. 

l) Tham mưu cho Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu Thợ giỏi và Nghệ nhân cấp tỉnh. 

m) Tham mưu tổ chức chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp.

 n) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thành phố và Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan;

 o) Theo dõi, tổng hợp, lưu trữ, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố, tình hình sản xuất, đầu tư trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; p) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Lãnh đạo Sở phân công. 

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các chuyên viên.

5. PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

* Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng  ĐT: 0967268968

- Phó phòng: Đ/c  Nguyễn Hữu Độ  ĐT: 0983683256

* Chức năng, nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 a) Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý và phát triển: Các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại như chợ, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, sở giao dịch hàng hóa, trung tâm hội chợ, triển lãm, trung tâm đấu giá hàng hóa và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác; các loại hình tổ chức, hình thức và phương thức kinh doanh thương mại, như hợp tác xã thương mại, bán buôn, bán lẻ, đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, dịch vụ thương mại, hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

 b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; 

c) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: Thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương; 

d) Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển; 

đ) Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ. 

e) Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thương mại nội địa:

 - Cấp, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung: 

+ Giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá; 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh các mặt hàng: Xăng dầu, khí, và an toàn thực phẩm trong kinh doanh; + Giấy xác nhận: Bản đăng ký thực hiện khuyến mại của Thương nhân trên địa bàn, Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn. 

- Tiếp nhận Thông báo thực hiện khuyến mại của thương nhân thực hiện trên địa bàn tỉnh và thực hiện các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền".

 g) Về xúc tiến thương mại:

 - Kiểm tra, giám sát, phối hợp thanh tra việc thực hiện pháp luật về xúc tiến thương mại trong nước của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với 14 các hành vi vi phạm pháp luật của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại trong nước;

 - Kiểm tra, tổng hợp quyết toán với cơ quan quản lý tài chính đồng cấp về số tiền theo quyết định thu và số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại;

 - Tham mưu, đề xuất về các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại trên địa bàn (đối với hoạt động xúc tiến thương mại trong nước) và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án theo phân công. 

h) Về quản lý cạnh tranh: Tuyên tuyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh trên địa bàn tỉnh; Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh.

 i) Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp:

 - Chủ trì, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; kiểm tra, giám sát, phối hợp với thanh tra Sở thanh tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp; Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất với Bộ Công Thương về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. 

k) Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 

- Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;

 - Kiểm tra, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền; Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện thực hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Công bố công khai danh 15 sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;

 - Quản lý hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội tại địa phương; hỗ trợ tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động; thẩm định các đề án, kế hoạch hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước; giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ khi giao cho tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng thực hiện; Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động hòa giải của tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương theo quy định của pháp luật;

 - Báo cáo kết quả thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp trên. 

l) Phối hợp với Cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, chuyên đề, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường địa phương tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng, nội dung kiểm tra, thanh tra với các lực lượng có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra của tỉnh. 

m) Về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh: Quản lý hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài; 

n) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương đối với lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 o) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được phân công đối với Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện.

 p) Thống kê, tổng hợp, lưu trữ các thông tin liên quan, xây dựng các báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định;

 q) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Lãnh đạo Sở phân công. 

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các chuyên viên.

6. PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

* Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: Đ/c Trần Ngọc Giang   ĐT: 0946177222

- Phó Trưởng phòng: Đ/c Phạm Văn Thưởng  ĐT: 0989536783

* Chức năng, nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải trên địa bàn tỉnh;

 b) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định; tổ chức thực hiện công tác cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền; thực hiện kiểm tra, giám sát, phối hợp thanh tra việc đảm bảo các điều kiện trong giấy phép hoạt động điện lực; 

 c) Thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện đối với lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương theo đề nghị của đơn vị phân phối điện hoặc đơn vị phân phối và bán lẻ điện; 

d) Chủ trì và phối hợp với đơn vị điện lực liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hệ thống điện; thực hiện kiểm tra, giám sát, phối hợp thanh tra việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với đơn vị điện lực thuộc địa bàn quản lý; 

đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện, quản lý nhu cầu điện; thực hiện công tác tập huấn, sát hạch và cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cấp huyện, Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn quản lý;

 e) Thực hiện công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp dưới 110kV theo quy định;

 g) Thực hiện công tác, kiểm tra, giám sát, phối hợp thanh tra các đơn vị bán lẻ điện, việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà thuộc địa bàn quản lý theo quy định;

 h) Thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện tại khu công nghiệp kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác (nhà máy phát điện tại chỗ; mua điện từ các nguồn điện tại chỗ như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối);

 i) Tham mưu việc tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 k) Tổ chức lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn áp dụng mô hình quản lý năng lượng; kiểm tra, giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong công nghiệp, kinh doanh, thương mại và dân dụng; Tổng hợp danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, đăng tải trên website: www.dataenergy.vn và gửi văn bản về Bộ Công Thương;

 l) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phối hợp thanh tra việc thực hiện quy định về hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thuộc địa bàn quản lý;

 m) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình ngành Điện theo quy định của pháp luật. 

 n) Xây dựng kế hoạch huấn luyện, kiểm tra, xếp bậc, cấp thẻ an toàn điện đối với người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn;

 o) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện theo quy định; 

p) Chủ trì thẩm định, chấp thuận tài liệu an toàn điện theo quy định của pháp luật; 

q) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương đối với lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 r) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được phân công đối với Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện. 

s) Thống kê, tổng hợp, lưu trữ các thông tin liên quan, xây dựng các báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định;

 t) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Lãnh đạo Sở phân công. 

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các chuyên viên

7. PHÒNG KỸ THUÂT - AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng: đ.c Đặng Thái Hà   ĐT 0904109198

Phó trưởng phòng: đ.c Vũ Quang Tùng  ĐT: 0989067717

1. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác trong lĩnh vực được phân công; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao. 

b) Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường):

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền;

 - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và các bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp 10 thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (trừ các dự án năng lượng) theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

 - Kiểm tra, giám sát, phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra việc thực hiện pháp luật về kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản; phối hợp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản của cá nhân, tổ chức khai thác khoáng sản; 

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn; kiểm tra, phối hợp tổ chức thanh tra, tình hình thực hiện sản xuất, kinh doanh khoáng sản; các điểm khai thác, vận chuyển, chế biến, các bãi tập kết, mua bán khoáng sản nhằm phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng sản xuất, kinh doanh khoáng sản trái phép. 

c) Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp:

 - Tổ chức thực hiện, chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật; kiểm tra, phối hợp thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của pháp luật;

 - Thẩm định và tham mưu cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho tổ chức, cá nhân; 

- Thẩm định và tham mưu cấp, cấp lại hoặc thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định; 

- Huấn luyện, kiểm tra huấn luyện, kiểm tra, tham mưu cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo quy định; 

- Kiểm tra việc thực hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa chất, kỹ thuật vận chuyển hàng nguy hiểm của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp được phân công, phân cấp tại Luật Hóa chất, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên quan.

 d) Về công tác quản lý an toàn đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, an toàn trong quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, xăng dầu, khí và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn; huấn luyện an toàn hóa chất; huấn luyện về kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí; công tác tập huấn đối với người 11 điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người áp tải, người xếp, dỡ, thủ kho trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

 - Chủ trì thẩm định, chấp thuận tài liệu an toàn (trừ lĩnh vực năng lượng) theo quy định của pháp luật; 

- Tham mưu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào chai, vào xe bồn, Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào phương tiện vận tải;

 - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở, công trình ngành công thương trên địa bàn quản lý thực hiện công tác phòng chống thiên tai và ứng cứu khẩn cấp theo quy định. 

đ) Về bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp môi trường: 

- Xây dựng và trình ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp môi trường và ưu đãi, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp môi trường phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện của địa phương; 

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp môi trường thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương tại địa phương theo quy định;

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan, đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. - Chủ trì thực hiện Đề án phát triển công nghiệp môi trường, các nhiệm vụ phát triển công nghiệp môi trường và kinh tế tuần hoàn, các chương trình, dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu ngành công thương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

 - Thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về các chỉ tiêu thống kê môi trường thuộc phạm vi ngành công thương; 

- Định kỳ hàng năm tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương, các Bộ, ngành liên quan tình hình thực hiện phát triển công nghiệp môi trường của địa phương theo quy định.

 e) Về an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác: 

- Triển khai thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: công nghiệp tiêu dùng (dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa); công nghiệp thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ); 

 - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở; 

- Hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương trên địa bàn. 

- Tổ chức kiểm tra, tham mưu lãnh đạo Sở cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, Giấy phép sản xuất rượu công có quy mô dưới 03 triệu lít/năm theo phân công của Bộ Công Thương; tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ tự công bố sản phẩm và đăng tải tên và sản phẩm của tổ chức cá nhân trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương. 

g) Về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa 

- Chủ trì, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa; 

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. 

h) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương đối với lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 i) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được phân công đối với Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện. 

k) Hướng dẫn thực hiện các quy định về nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở; thường trực Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở.

 l) Thống kê, tổng hợp, lưu trữ các thông tin liên quan, xây dựng các báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định;

 m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Lãnh đạo Sở phân công. 

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các chuyên viên

8. PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU

Trưởng phòng: đ.c Ngô Thị Liên   ĐT: 0913011298

Phó trưởng phòng: đ.c Trần Đức Vinh   ĐT: 0983032360

1. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 a) Về xuất khẩu, nhập khẩu: Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án liên quan trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa; quản lý, theo dõi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 16 hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh; quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam. 

b) Về thương mại điện tử và kinh tế số: Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử và kinh tế số, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Về xúc tiến thương mại: Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền; kiểm tra, giám sát, phối hợp với thanh tra Sở thanh tra việc thực hiện pháp luật về xúc tiến thương mại ra nước ngoài của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại ra nước ngoài; tham mưu, đề xuất về các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại trên địa bàn (đối với xúc tiến thương mại nước ngoài) và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án theo phân công; phối hợp với Bộ Công Thương trong việc quản lý hoạt động của các Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. 

d) Về phòng vệ thương mại: Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật phòng vệ thương mại bao gồm: chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại trên địa bàn tỉnh; phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật về phòng vệ thương mại; đầu mối chủ trì hỗ trợ hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn ứng phó với các vụ việc điều tra, rà soát chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài; tổng hợp số liệu, tình hình hoạt động, thông tin xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh liên quan đến vụ việc về phòng vệ thương mại, phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại trong công tác cảnh báo sớm các vụ kiện phòng vệ thương mại; phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại rà soát, cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề liên quan đến việc điều tra, thẩm tra, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về phòng vệ thương mại đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đầu mối thu thập và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại về chính sách và thực tiễn hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong các vụ việc điều tra chống trợ cấp của nước ngoài. 

đ) Về hội nhập kinh tế quốc tế: Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương; phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan 17 thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch thực thi các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về hội nhập kinh tế quốc tế theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

e) Về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh: Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. 

g) Thực hiện hợp tác quốc tế về công thương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

h) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương đối với lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 i) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được phân công đối với Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện.

 k) Thống kê, tổng hợp, lưu trữ các thông tin liên quan, xây dựng các báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định; 

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Lãnh đạo Sở phân công. 

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các chuyên viên.

Sở Công Thương Thái Bình


Tác giả: So Cong Thuong
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chưa có thông tin