DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ CÔNG THƯƠNG THÁI BÌNH NĂM 2020