Quy hoạch điện năng

QH ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2015


BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số 3322/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng  6  năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung điều chỉnh "Quy hoạch phát triển điện lực

tỉnh Thái Bình giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015"

                                 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 về việc đề nghị phê duyệt đề án "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến năm 2015";

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung điều chỉnh "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015"với các nội dung như sau:

1. Bổ sung, điều chỉnh dự báo phụ tải điện:

- Bổ sung phụ tải điện nhà máy thép Shengli, giai đoạn 2008 - 2010 vận hành dây chuyền 1 nhu cầu Pmax=80MW, điện thương phẩm 421,2 triệu kWh/năm; giai đoạn 2011-2015 đưa vào vận hành dây chuyền 2 nhu cầu Pmax = 160MW, điện thương phẩm 842,4 triệu kWh/năm.

- Năm 2010, công suất cực đại Pmax toàn tỉnh đạt 330MW, điện thương phẩm đạt 1.397,2 triệu kWh, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 là 23,7%/năm.

- Năm 2015, công suất cực đại Pmax toàn tỉnh đạt 560MW, điện thương phẩm đạt 2.505,2 triệu kWh, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 12,4%/năm.

2. Danh mục các công trình đường dây và trạm biến áp 110kV bổ sung quy hoạch:

a) Giai đoạn 2006-2010:

- Xây dựng mới trạm 110kV Nhà máy thép Shengli quy mô 3 máy, dự kiến đưa vào vận hành năm 2008-2009, cụ thể như sau:

+ Máy T1,2 công suất 2x63MVA, điện áp 110/35kV;

+ Máy T3 công suất 25MVA, điện áp 110/10kV;

- Xây dựng nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Nhà máy thép Shengli 1, dây dẫn tiết diện 300mm2, chiều dài 2x2,2km đấu chuyển tiếp trên đường dây Thái Bình - Đồng Hoà, dự kiến đưa vào vận hành năm 2008-2009 đồng bộ với trạm 110kV Nhà máy thép Shengli.

b) Giai đoạn 2011-2015:

- Xây dựng mới trạm 110kV Nhà máy thép Shengli 2 quy mô 3 máy, cụ thể như sau:

+ Máy T1,2 công suất 2x63MVA, điện áp 110/35kV;

+ Máy T3 công suất 25MVA, điện áp 110/10kV;

- Xây dựng nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Nhà máy thép Shengli 2 dây dẫn tiết diện 300mm2, chiều dài 2x2,2km đấu chuyển tiếp trên đường dây Thái Bình - Đồng Hoà.

3. Danh mục các công trình điện khác thực hiện theo Quyết định số 835/QĐ-BCN ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015".

Điều 2. Sở Công Thương thái Bình có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, báo cáo về tình hình thực hiện các hạng mục công trình điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch  Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- UBND tỉnh Thái Bình;

- Sở CT Thái Bình;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Công ty Điện lực 1;

- Điện lực Thái Bình;

- Viện Năng lượng;

- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Đỗ Hữu Hào

Bản quyền thuộc về Sở Công Thương Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 144, Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: (0227).3831.903 Fax: (0227).3836.184 Email: thaibinhitd@viettel.vn