Quy hoạch mạng lưới khu, điểm, cụm công nghiệp

QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN

  TỈNH THÁI BÌNH

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /2009/QĐ-UBND

            Thái Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2009

 QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

      Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

     Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

     Căn cứ Luật Đầu tư ngày 20/11/2005; Luật Doanh nghiệp ngày 20/11/2005; Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Luật bảo vệ môi trường ngày 29/11/2003;

    Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp.

     Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 106/TTr-SCT ngày 18/12/1009,

QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình"

    Điều 2. Giao sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Quyết định này.

    Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 21/2005/QĐ-UBND ngày 25/02/2005 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố.

    Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các Giám đốc sở, Thủ tướng ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, các nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                      TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như điều 3;                                                                                                 CHỦ TỊCH

- Bộ Công Thương;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;                                                         đã ký

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                                                                 Nguyễn Hạnh Phúc

- LĐVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CN, TH

Bản quyền thuộc về Sở Công Thương Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 144, Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: (0227).3831.903 Fax: (0227).3836.184 Email: thaibinhitd@viettel.vn