Quản lý thị trường nội địa

Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2008 - 2015, định hướng đến 2020.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI BÌNH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 511/QĐ-UBND

           Thái Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2008

    QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị, TT thương mại

 trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2008-2015, định hướng đến 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của Sở Thương mại Du lịch Thái Bình tại Tờ trình số: 10/TTr-STMDL ngày 20/2/2008 và Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số: 140/TTr-SKHĐT ngày 07/3/2008 về quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2008 - 2015, định hướng đến 2020

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị, Trung tâm Thương mại (TTTM) trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2008 -2015, định hướng đến 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

I. Quan điểm và định hướng phát triển hệ thống siêu thị, TTTM trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến 2020.

1. Quan điểm phát triển hệ thống siêu thị và TTTM

1.1. Xây dựng và phát triển hệ thống siêu thị và TTTM phải phù hợp với trình độ, cơ cấu kinh tế, quy mô giao dịch, dòng vận động hàng hoá, điều kiện giao thông, nguồn lực địa phương, đặc điểm lịch sử, văn hoá, phong tục, truyền thống và tạo những nét đặc trưng riêng cho mỗi loại hình siêu thị và TTTM.

1.2. Phân bố hệ thống siêu thị và TTTM hợp lý, có trọng điểm tương thích với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của các ngành kinh tế để vừa tránh phát triển quá nóng, bất hợp lý gây lãng phí, vừa khắc phục tình trạng trì trệ, chậm phát triển...

1.3. Đa dạng hoá nhiều loại hình và cấp độ, nhiều công năng, kết hợp các phương thức lưu thông hàng hoá truyền thống với hiện đại trong hệ thống siêu thị và TTTM.

1.4. Việc phát triển hệ thống siêu thị và TTTM hiệu quả và bền vững đòi hỏi phải xây dựng và tuân thủ các tiêu chuẩn, đảm bảo phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

1.5. Nhà nước cần tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo cơ chế chính sách thuận lợi để phát triển hệ thống siêu thị và TTTM, đồng thời đẩy nhanh xã hội hoá trong đầu tư phát triển hệ thống siêu thị và TTTM.

1.6. Xây dựng hệ thống siêu thị và TTTM đòi hỏi phải có sự phối hợp đổi mới cơ chế lưu thông hàng hoá cung ứng dịch vụ, hoàn thiện thể chế thị trường, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng CNH,HĐH, hình thành và phát triển các khu, điểm CN mới, đô thị mới; đồng thời mở rộng việc chuyển dịch lao động, tạo việc làm mới ở nông thôn, nâng cao thu nhập của người nông dân.

2. Định hướng phát triển hệ thống siêu thị và TTTM

2.1. Đối với hệ thống siêu thị và TTTM hạng I.

- Về số lượng không nhiều, toàn tỉnh trong giai đoạn đến 2015 có khoảng 7-10 cơ sở.

- Về chất lượng: đây là những tổ hợp thương mại, dịch vụ hoàn chỉnh, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đảm bảo điều kiện phục vụ văn minh và là các trung tâm thu hút nguồn hàng, các luồng hàng bán buôn cho cả hệ thống.

- Về không gian: chủ yếu ở thành phố và một số thị xã trong tương lai. Vị trí của các loại hình này thường ở các điểm đầu mối giao thông chính; vùng phục vụ rộng nhưng không ở trong vùng lõi, khu dân cư chật hẹp. Hệ thống này có thể có các kho dự trữ, trung chuyển tại các vùng nguyên liệu và ngoại vi thành phố.

2.2. Loại hình siêu thị tổng hợp (hạng I, II), TTTM nhỏ: được triển khai ở các khu đông dân cư, trung tâm mua sắm thuận lợi với số lượng vừa phải và sự phân bổ hợp lý với các phường của thành phố và mỗi thị trấn có từ 1 đến 2 điểm.

2.3. Loại hình siêu thị chuyên doanh: Tuỳ theo từng ngành hàng và sự hình thành tập quán mua sắm đối với một loại (nhóm) mặt hàng, ngành hàng được quy hoạch một số điểm để xây dựng siêu thị chuyên doanh và chủ yếu tập trung ở thành phố và các thị trấn huyện.

Hai loại hình này (tổng hợp và chuyên doanh) sẽ chỉ phát triển với một số lượng vừa phải (thành phố từ 10 - 15 điểm, mỗi thị trấn từ 1 - 2 điểm; với quy mô tiêu chuẩn chủ yếu là loại II, song tính văn minh, hiện đại ngày càng được nâng cao và có khả năng kết nối thành hệ thống chuỗi gắn kết trên thị trường toàn tỉnh và nới rộng phạm vi trên hệ thống cả nước).

2.4. Loại hình siêu thị loại III và cửa hàng tiện ích. Giai đoạn đến 2010 loại hình này sẽ phát triển nhanh về số lượng để thay thế dần hệ thống cửa hàng bán lẻ hộ gia đình hiện nay. Về quy hoạch đối với loại hình này chỉ cần định hướng mà không cần định vị và chỉ định lượng đối với siêu thị loại III. Ưu điểm của loại hình này là vốn đầu tư vừa phải, xây dựng nhanh, hiệu quả ngay tiện dụng cho người tiêu dùng nhưng tính tiêu chuẩn, văn minh, hiện đại hạn chế. Vì vậy, từ 2010 đến 2015 vẫn tiếp tục phát triển nhưng tốc độ giảm dần.

II. Mục tiêu quy hoạch hệ thống siêu thị và TTTM

1- Phát triển hệ thống siêu thị và TTTM một cách hợp lý theo hướng tăng nhanh về số lượng, nâng cao về quy mô, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của người tiêu dùng.

2. Phát huy tốt vai trò của siêu thị, TTTM trong việc mở rộng trao đổi hàng hoá, phát triển thị trường trong mối liên hệ thống nhất gắn kết với thị trường các tỉnh trong cả nước từng bước phát triển ra thị trường quốc tế hình thành hệ thống chuỗi các kênh phân phối, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá chất lượng tốt giá cả hợp lý, góp phần phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân.

3. Từng bước đảm bảo vai trò hạt nhân của siêu thị, TTTM tạo nên các cụm thương mại trên từng địa bàn phù hợp với đặc điểm và quy hoạch phân bố sản xuất và quy hoạch khu vực dân cư.

4. Hệ thống siêu thị và TTTM hoạt động có hiệu quả và có tính ổn định lâu dài đồng thời đảm bảo yêu cầu tổ chức không gian kinh tế, đô thị, phục vụ thuận tiện cho người tiêu dùng trong khu vực, đảm bảo an ninh trật tư, văn minh thương mại.

III. Quy hoạch hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

1. Siêu thị: Đến 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 78 siêu thị trong đó: hiện có 4 siêu thị; giai đoạn 2008-2015 đầu tư 41 siêu thị và giai đoạn 2016-2020 đầu tư thêm 33 siêu thị.

* Thành phố Thái Bình: đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Thái Bình quy hoạch 25 siêu thị. Trong đó:

- Hiện có: 04 siêu thị

- Giai đoạn 2008 - 2015: 10 siêu thị, gồm: 05 siêu thị hạng I, 02 siêu thị hạng II và 03 siêu thị hạng III.

- Giai đoạn 2016 - 2020: 11 siêu thị gồm: 04 siêu thị hạng II và 07 siêu thị hạng III.

* Huyện Vũ Thư: đến năm 2020 trên địa bàn huyện quy hoạch 09 siêu thị trong đó:

- Hiện có: không

- Giai đoạn 2008 -2015: 06 siêu thị, gồm: 01 siêu thị hạng II và 05 siêu thị hạng III.

- Giai đoạn 2016- 2020: 03 siêu thị hạng III.

* Huyện Kiến Xương: đến năm 2020 trên địa bàn huyện Kiến Xương quy hoạch 07 siêu thị trong đó

- Hiện có: không

- Giai đoạn 2008 -2015: 04 siêu thị gồm: 02 siêu thị hạng II và 02 siêu thị hạng III.

- Giai đoạn 2016 -2020: 03 siêu thị hạng III.

* Huyện Tiền Hải: đến năm 2020 trên địa bàn huyện Tiền Hải quy hoạch 07 siêu thị trong đó

- Hiện có: không

- Giai đoạn 2008 -2015: 04 siêu thị gồm: 01 siêu thị hạng I, 02 siêu thị hạng II và 01 siêu thị hạng III.

- Giai đoạn 2016 - 2020: 03 siêu thị hạng III.

* Huyện Thái Thuỵ: đến năm 2020 trên địa bàn huyện Thái Thuỵ quy hoạch 08 siêu thị trong đó:

- Hiện có: không

- Giai đoạn 2008 - 2015: 04 siêu thị gồm 01 siêu thị hạng I, 02 siêu thị hạng II, 01 siêu thị hạng III

- Giai đoạn 2016 - 2020: 04 siêu thị hạng III

* Huyện Đông Hưng: đến năm 2020 trên địa bàn huyện Đông hưng quy hoạch 07 siêu thị trong đó:

- Hiện có: không

- Giai đoạn 2008 - 2015: 05 siêu thị gồm 03 siêu thị hạng II và 02 siêu thị hạng III.

- Giai đoạn 2016 - 2020: 02 siêu thị hạng III

* Huyện Hưng Hà: đến năm 2020 trên địa huyện quy hoạch 08 siêu thị trong đó:

- Hiện có: không

- Giai đoạn 2008 - 2015: 04 siêu thị hạng II

- Giai đoạn 2016 - 2020: 04 siêu thị hạng III

* Huyện Quỳnh Phụ: đến năm 2020 trên địa bàn huyện Quỳnh phụ quy hoạch 07 siêu thị trong đó:

- Hiện có: không

- Giai đoạn 2008 -2015: 04 siêu thị gồm 02 siêu thị hạng II và 02 siêu thị hạng III.

- Giai đoạn 2016 - 2020: 03 siêu thị hạng III

2. Trung tâm thương mại: đến 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 21 TTTM, trong đó: hiện có 01 trung tâm thương mại, dự kiến giai đoạn 2008 - 2015 đầu tư 14 TTTM, giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến phát triển thêm 06 TTTM.

+ Thành phố Thái Bình: Đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Thái Bình quy hoạch 07 TTTM. Trong đó:

- Hiện có: Một.

- Giai đoạn 2008 - 2015: Năm (5) TTTM, gồm: Một (1) TTTM hạng I và bốn TTTM hạng III.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Một TTTM hạng II.

+ Huyện Vũ Thư: Đến năm 2020 trên địa bàn huyện Vũ Thư quy hoạch một TTTM. Trong đó:

- Hiện có: Không

- Giai đoạn 2008 - 2015: Một TTTM hạng II.

- Giai đoạn 2016- 2020: Không.

+ Huyện Kiến Xương: Đến năm 2020 trên địa bàn huyện Kiến Xương quy hoạch hai TTTM. Trong đó.

- Hiện có : Không

- Giai đoạn 2008 - 2015: Hai TTTM hạng III.

- Giai đoạn 2016- 2020: Không.

+ Huyện Tiền Hải: Đến năm 2020 trên địa bàn huyện Tiền Hải quy hoạch ba TTTM. Trong đó:

- Hiện có: Không.

- Giai đoạn 2008 - 2015: Hai TTTM, gồm: Một TTTM hạng II và một TTTM hạng III.

- Giai đoạn 2016- 2020: Một TTTM hạng III.

+ Huyện Thái Thuỵ: Đến năm 2020 trên địa bàn huyện Thái Thuỵ quy hoạch hai TTTM. Trong đó:

- Hiện có: Không.

- Giai đoạn 2008 - 2015: Một TTTM hạng II

- Giai đoạn 2016 - 2020: Một TTTM hạng III.

+ Huyện Đông Hưng: Đến năm 2020 trên địa bàn huyện Đông Hưng quy hoạch hai TTTM. Trong đó:

- Hiện có: Không

- Giai đoạn 2008 - 2015: Một TTTM hạng III.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Một TTTM hạng III.

+ Huyện Hưng Hà: Đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hưng Hà quy hoạch hai TTTM. Trong đó:

- Hiện có: Không.

- Giai đoạn 2008 - 2015: Một TTTM hạng III.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Một TTTM hạng III.

+ Huyện Quỳnh Phụ: Đến năm 2020 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ quy hoạch hai TTTM. Trong đó:

- Hiện có: Không.

- Giai đoạn 2008 - 2015: Một TTTM hạng III.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Một TTTM hạng III.

(Có phụ lục II - qui hoạch hệ thống trung tâm thương mại kèm theo)

IV. Một số giải pháp, chính sách:

1. Giải pháp khuyến khích thu hút vốn đầu tư phát triển siêu thị, TTTM.

- Ngân sách Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước...tạo điều kiện phát triển sản xuất, phục vụ dân cư và các hoạt động lưu thông, dịch vụ tại các KCN, khu đô thị...nơi mà hệ thống siêu thị, Trung tâm thương mại phát triển.

- Có cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) đầu tư xây dựng TTTM và siêu thị.

- Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng TTTM và siêu thị được thuê đất thu tiền một lần hoặc hàng năm.

2. Chính sách, biện pháp phát triển thương nhân đầu tư xây dựng và kinh doanh siêu thị, TTTM tại Thái Bình.

- Chính sách thu hút các nhà phân phối nước ngoài đầu tư vào TTTM và siêu thị tại Thái Bình:

Khi gia nhập WTO, Việt Nam phải mở cửa thị trường phân phối, đây sẽ là cơ hội để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào TTTM và siêu thị. Do vậy, cần hoàn thiện hệ thống luật về bất động sản, quy định rõ quyền sử dụng đất, quyền thuê đất để cho các nhà đầu tư yên tâm, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong quá trình cấp giấy phép hoạt động và tiến hành có hiệu quả việc cấp, điều chỉnh giấy phép...

Khi thị trường bán lẻ tại Thái Bình đã trở nên hấp dẫn hơn với các nhà phân phối nước ngoài, để bảo vệ các nhà bán lẻ trong nước trước sức cạnh tranh mạnh mẽ của các nhà phân phối nước ngoài, chính sách đối với các nhà phân phối nước ngoài cần được điều chỉnh theo hướng hạn chế đầu tư các siêu thị qui mô nhỏ, qui định mật độ siêu thị trong một vùng, địa phương, qui định khoảng cách tối thiểu giữa các siêu thị qui mô lớn...

- Chính sách phát triển các nhà phân phối trong nước tại Thái Bình:

Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý, nhất là các qui định về điều kiện thành lập hay gia nhập lĩnh vực kinh doanh bán lẻ hiện đại cho các thương nhân trong nước. Đồng thời, hỗ trợ về cung cấp thông tin pháp luật, thông tin về giá cả thị trường. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị - TTTM với các nhà sản xuất, hộ nông dân theo tinh thần Quyết định 80 của Chính phủ. Hỗ trợ thành lập và phát huy vai trò của hiệp hội các nhà bán lẻ, các hiệp hội ngành hàng.

3. Chính sách về sử dụng đất đai xây dựng siêu thị, Trung tâm thương mại:

- Tại các khu đô thị mới, khi lập qui hoạch nhất thiết phải dành diện tích đất để xây dựng các công trình thương mại, trong đó có diện tích đất để xây dựng TTTM hoặc siêu thị (chiếm khoảng 5% quỹ đất xây dựng đô thị).

- Đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng cần qui hoạch các điểm khu thương mại dịch vụ liền kề hoặc trong khu vực nhà ở của công nhân; các trung tâm giới thiệu sản phẩm, trung tâm mua sắm...

- Tại các khu đô thị cũ, do quĩ đất hạn chế và yêu cầu đảm bảo lợi ích của các loại hình bán lẻ truyền thống nên việc bố trí diện tích đất dành cho xây dựng siêu thị sẽ tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế của từng khu đô thị. ơ đây các siêu thị, TTTM cần có qui mô hợp lý, vị trí thuận lợi có thể đầu tư xây dựng các TTTM và siêu thị cao tầng để tặng hiệu quả sử dụng đất, chuyển đổi một số công trình kém hiệu quả sang khu vực khác để dành quĩ đất cho TTTTM.

- Đối với các TTTM, Trung tâm logistics, siêu thị bán buôn...phát triển theo hướng hiện đại, do nhu cầu sử dụng diện tích đất đai lớn và ảnh hưởng hạn chế đối với các khu buôn bán hay trung tâm thương mại truyền thống, nên có quy hoạch dành quĩ đất phát triển tại các vùng ngoại vi đô thị.

4. Giải pháp đảm bảo liên kết, phát triển theo lãnh thổ của siêu thị, TTTM.

Tính liên kết theo lãnh thổ của loại hình này xuất phát từ mong muốn phát triển để đạt đến lợi thế nhờ quy mô của các nhà phân phối. Các nhà phân phối có thể lựa chọn cách đạt được lợi thế nhờ quy mô theo hướng tập trung phát triển siêu thị, TTTM quy mô lớn hoặc phát triển theo chuỗi. Đối với Thái Bình, trong thời gian từ nay đến 2015, hướng phát triển siêu thị, TTTM quy mô lớn sẽ ít được các nhà phân phối lựa chọn, nhưng hướng phát triển theo chuỗi siêu thị, TTTM với quy mô hợp lý sẽ được quan tâm.Tuy nhiên, sự phát triển các siêu thị, TTTM theo chuỗi lại làm tăng tăng tính cạnh tranh của các nhà phân phối này đối với các loại hình bán lẻ truyền thống. Mặt khác, khả năng phát triển siêu thị, TTTM quy mô lớn hay theo chuỗi của các nhà phân phối Thái Bình sẽ hạn chế hơn nhiều so với các nhà phân phối ở các thành phố lớn và nước ngoài đầu tư vào Thái Bình. Các địa phương cần tạo điều kiện để các nhà phân phối trong nước phát triển chuỗi siêu thị, TTTM. Với khả năng phát triển qui mô nhỏ và vừa của các nhà phân phối trong nước, thì ảnh hưởng của siêu thị, TTTM đối với các loại hình bán lẻ truyền thống khác sẽ không lớn và không gây biến động lớn.

5. Các giải pháp về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

- Đối với siêu thị, TTTM chuyên doanh những mặt hàng thực phẩm và các văn bản hướng dẫn phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải cần hoàn thiện theo hướng qui định rõ yêu cầu và qui trình thu gom, phân loại rác thải ngay tại siêu thị, TTTM để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như vệ sinh môi trường trong  siêu thị, TTTM.

- Đối với siêu thị chuyên doanh những mặt hàng quần áo, điện tử mà chất thải ra là chất thải rắn như vỏ nhựa, chai, kính...việc hướng dẫn bảo vệ môi trường siêu thị cần hoàn thiện theo hướng tận dụng ở mức độ cao nhất cho tái chế, tái sử dụng. Hạn chế thải bỏ chất thải rắn thông thường còn có giá trị tái chế hoặc sử dụng cho mục hữu ích khác. Chất thải rắn phải được vận chuyển theo nhóm đã được phân loại tại nguồn, trang thiết bị chuyên dụng phù hợp, đảm bảo không rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

Cần có quy định về việc quy hoạch đồng bộ thu gom và sử lý (tái chế, tiêu huỷ, trôn lấp) rác thải ở siêu thị, TTTM, bao gồm việc điều tra, đánh giá, dự báo các nguồn rác thải và tổng lượng rác thải phát sinh hàng ngày tại các siêu thị, TTTM; đánh giá khả năng phân loại tại nguồn và khả năng tái chế rác thải; xác định vị trí, quy mô các điểm thu gom, cơ sở tái chế, khu chôn lấp chất thải; lựa chọn công nghệ thích hợp để xử lý rác thải; xác định tiến độ và nguồn lực việc thu gom và xử lý rác thải.

- Công tác Phòng cháy chữa cháy phải được chú trọng ngay từ khâu bố trí địa điểm thuận lợi cho công tác PCCC, xa nguồn lửa và những nơi dễ gây cháy nổ, đồng thời phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy phạm, quy chuẩn về PCCC trong thiết kế, xây dựng, trang thiết bị và bố trí  lực lượng PCCC tại chỗ. Trong đó ưu tiên áp dụng các giải pháp tự động báo cháy, tự động dập cháy.

6. Chính sách, biện pháp tăng cường công tác tổ chức, quản lý kinh doanh tại Siêu thị và Trung tâm thương mại:

- Sở Thương mại - Du lịch Thái Bình tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành nội qui (mẫu và hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện nội qui) tại các siêu thị, TTTM cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Từng bước thực hiện mô hình tổ chức quản lý siêu thị, TTTM cho phù hợp với đặc thù của tỉnh. Trước mắt thực hiện thí điểm đối với hệ thống siêu thị, TTTM ở thành phố Thái Bình, sau đó nhân rộng ra các huyện khác.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động của siêu thị, TTTM bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những vi phạm về chất lượng, số lượng niêm yết giá và những cam kết của siêu thị, TTTM đối với khách hàng.

7. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực:

- Đào tạo cơ bản kết hợp với bồi dưỡng ngắn hạn tại địa phương đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh của siêu thị, TTTM. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý hệ thống siêu thị, TTTM bằng cách điều chỉnh đội ngũ cán bộ hiện có, bổ sung những cán bộ có phẩm chất đạo đức, có năng lực công tác.

- Có chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhân tài, đặc biệt thu hút các nhà quản lý giỏi.

- Tiêu chuẩn hoá cán bộ, nhân viên tổ chức và quản lý siêu thị, TTTM. Đặc biệt chú ý tiêu chuẩn chọn cán bộ, nhân viên vào làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước để đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống siêu thị, TTTM.

Điều 2: Căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại điều 1, Sở Thương mại và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện theo quy hoạch và quản lý hoạt động kinh doanh siêu thị, TTTM trên địa bàn tỉnh theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

Giao cho UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm theo dõi quản lý chặt chẽ quy hoạch hệ thống siêu thị, TTTM thuộc phạm vi địa bàn quản lý, thực hiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc quản lý hoạt động kinh doanh siêu thị, TTTM.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại Du lịch, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                                            

- TT. Tỉnh uỷ

 - TT. HĐND tỉnh;

 - Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Lưu VT, TM, TH

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Đình Thạch

Bản quyền thuộc về Sở Công Thương Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 144, Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: (0227).3831.903 Fax: (0227).3836.184 Email: thaibinhitd@viettel.vn