Mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Thực hiện xây dựng nông thôn mới: xã Vũ Phúc đạt 12/19 tiêu chí

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Vũ Phúc đạt 12/19 tiêu chí

        I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.
       1.  Đặc điểm tình hình chung.
      Vũ Phúc là một xã nông nghiệp ngoại thành với tổng diện tích 621.34 ha đất trong đó có 402.38 đất canh tác; có 2.757 hộ với 9.264 người, có 5.225 người trong độ tuổi lao động; bình quân mỗi khẩu có 555m2 đất canh tác, được phân chia làm 3 miền rõ rệt với 70% đất cát pha.
    Đảng bộ dao động từ 275 – 300 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ.Tình hình an ninh chính trị ổn định, an ninh trật tự được giữ vững¸ kinh tế phát triển bền vững, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá.

 Đ/c Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đoàn lãnh đạo các Sở, ngành chức năng kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Vũ Phúc - Thành phố

              Bộ mặt nông thôn trong những năm gần đây có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hàng năm đều đạt TSVM và khá của thành phố, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, thực hiện tố nghĩa vụ công dân.

2. Thuận lợi.
- Địa dư hành chính rộng song tập trung thành 3 miền rõ rệt dân cư và ruộng canh tác.
- Diện tích đất cát pha chiếm 70%.
- Nhân dân có truyền thống trồng cây trái vụ, nhất là làm m àu, cây dưa hè, cây vụ đông…
- Nhân dân có truyền thống cần cù lao động, tin tưởng chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng.
- Việc triển khai xây dựng mô hình NTM hiện nay là hợp lòng dân, hợp quy luật phát triển, thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho nhân dân.
3. Khó khăn.
- Hạ tầng kỹ thuật nông thôn trục xã và đường trong các thôn xóm nhỏ, không có hệ thống thoát nước, nhà văn hoá xã nhỏ, các thôn chưa có điểm vui chơi thể thao.
- Đường giao thông nội đồng vẫn còn nhỏ, không phù họp với quy hoạch hệ thống tưới tiêu mới cứng hoá
- Trình độ cán bộ có những mặt hạn chế,
- Nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1. Thành lập hệ thống quản lý thực hiện xây dựng nông thôn mới.
- Đảng uỷ thành lập BCĐ các tiểu ban phân công cụ thể từng tiểu ban, từng thành viên của BCĐ, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ trong suốt quá trình xây dựng NTM của địa phương.
- Thực hiện quyết định 800 của Thủ tướng Chính phủ và UBND Tỉnh, TP, UBND xã thành lập ban quản lý dự án xây dựng NTM phân công cụ thể từng thành viên.
2. Tổ chức tuyên truyền thực hiện xây dựng NTM.
- Tiểu ban tuyên truyền căn cứ kế hoạch lịch trình triển khai các bước xây dựng NTM để tham mưu cho BCĐ, ban quản lý chỉ đạo các khối các ngành,…
- Tổ chức quán triệt từ Đảng bộ, hội nghị cán bộ, các tổ chức đoàn thể tại xã và các chi bộ, các thôn thực sự sâu rộng tạo sự thống nhất, đồng thuận cao tới cán bộ, các tầng lớp nhân dân.
- Tổ chức viết tin bài từng bước tuyên truyền trên hệ thống loa đài 4 cấp của xã và các thôn 19 tiêu chí và 41 nội dung xây dựng NTM.
3. Tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn mới theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia trên 41 nội dung.
Căn cứ vào các quy định theo tỷ lệ % vùng Đồng bằng sông Hồng, thực tế địa phương hết năm 2010 đạt được 12/19 tiêu chí đó là:
Tiêu chí: số 1, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Còn 7 tiêu chí chưa đạt được đó là: Tiêu chí 2, 3, 6, 7, 9,11, 12.
4. Xây dựng quy hoạch nông thôn mới.
Căn cứ nội dung, chương trình các đề án ban quản lý xây dựng nông thôn mới đã kết hợp công ty cổ phần tư vấn quy hoạch, khảo sát thiết kế, xây dựng Thái Bình đánh giá thực trạng.
- Tình hình địa lý, đất đai, dân số lao động.
- Hiện trạng kinh tế vào hạ tầng phục vụ sản xuất.
- Hiện trạng các điểm dân cư nông thôn.
- Hiện trạng các công trình hạ tầng xã hội.
- Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Hiện trạng sử dụng đất
 
 Đ/ c Trần Thế Định - Phó giám đốc Sở Công Thương tặng sách về lĩnh vực XTTM cho lãnh đạo xã Vũ Phúc
5. Các công tác lập đề án xây dựng nông thôn mới.
Căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt, Ban chỉ đạo xã họp phân công các ngành, cá nhân lập đề án chi tiết từng lĩnh vực gồm:
- Đề án về công tác dồn đổi ruộng đất.
- Lập đề án bố trí cơ cấu giống từng vùng.
- Lập đề án đầu tư hạ tầng cơ sở - hạ tầng kỹ thuật.
- Lập đề án các nghề và làng nghề.
- Lập đề án lao động – đào tạo lao động
6. Tổ chức thực hiện các đề án.
6.1 Thực hiện đề án bố trí cơ cấu giống theo vùng:
Căn cứ 4 vùng quy hoạch sản xuất hàng hoá tập trung BCĐ, ban quản lý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các khối, các ngành,… xây dựng kế hoạch bố trí các loại giống, loại cây theo mùa vụ phù hợp từng vùng luân canh để tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng sản xuất thực sự có hiệu quả.
- Diện tích cả vùng chiêm trũng khó khăn nhân dân đã cấy mạ non trên nền đất cứng 100% lúa có giá trị chất lượng cao
- Diện tích cây vụ hè, vụ đông, vùng cây màu duy trì cả diện tích, cây trái vụ giá trị cao.
- Vụ mùa năm 2010 và vụ chiêm năm 2011 nhân dân đã chủ động thu hoạch bằng máy gặt đập liên hoàn, máy cày bừa vào sản xuất.
6.2 Công tác dồn đổi ruộng đất.
- Ban chỉ đạo và ban quản lý xây dựng nông thôn mới căn cứ vào các quy hoạch sử dụng đất chỉ đạo các thôn xây dựng phương án dồn đổi ruộng của từng thôn cho phù hợp đảm bảo ổn định chính trị, hợp lòng dân, đúng theo yêu cầu, mục đích dồn đổi thành ô thửa lớn áp dụng cơ giới hóa thuận lợi mục tiêu phấn đấu mỗi hộ chỉ có 01 thửa ruộng trong vùng quy hoạch sản xuất hàng hóa tập trung hết năm 2010. Có 4/7 thôn đã cơ bản dồn đổi xong, có 1 thôn đạt 75%, 2 thôn do thu hoạch cây vụ đông muộn dẫn đến đào đắp bờ vùng, máng muộn chưa thực hiện dồn đổi xong, phấn đấu hoàn thành vào quý 4/2011.
6.3 Thực hiện đề án phát triển nghề, đào tạo lao động
- BCĐ va BQL chỉ đạo hội nông dân và hội phụ nữ trực tiếp cùng Trung tâm học tập cộng đồng mở 4 lớp đan làn nhựa, mây tre, máy may cho hội viên. Tiếp tục duy trì các tổ nhóm để phát triển phấn đấu 70%các hội viên biết và có nghề phụ để tăng thêm thu nhập, tận dụng thời gian lúc nông nhàn. Cũng như trang bị kiến thức KHKT phát triển kinh tế nông nghiệp, áp dụng trong vùng quy hoạch sản xuất hàng hóa.
Tổ chức 3 lớp thời gian 3 tháng cho:
+ Hội phụ nữ 1 lớp: đề án của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Bình thực hiện
+ Hội nông dân 1 lớp: chăn nuôi lợn theo đề án của Hội nông dân Tỉnh
+ Đại diện cho 100 hộ gia đình (chuyên màu): sản xuất rau, màu an toàn, dự án của trường Đại học nông nghiệp
6.4 Việc hiến đất, đóng góp ngày công đào đắp bờ vùng và phục vụ dồn đổi ruộng đât và khu dân cư
- BCĐ và BQL xây dựng nông thôn mới đã chỉ đạo các thôn xây dựng các phương án tổ chức vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công đào đắp bờ vùng, hệ thống máng đến hết ngày 31/12/2010
- Nhân dân hiến đất là 44.000 m2
Thu: (Các khẩu chia rộng theo 652 và 948). Thôn cao nhất là 14,6 m2/khẩu, thôn thấp nhất là 5m2
Nhân dân đóng góp đào đắp được 22.000m2 đất tổng chiều dài: 22,5km( bình quân mỗi khẩu đóng góp 202.000đ) nhân dân tự thoả thuận hợp đồng đào đắp và thanh toán trong 3 vụ
- 02 thôn xã hỗ trợ 50% tiền vật liệu, dân đứng lên tổ chức đóng góp gần 2 tỷ xây dựng 2,3km đường và cống rãnh thoát nước trong khu dân cư.
6.5 Công tác triển khai xây dựng vốn năm 2009 và 2010 của Tỉnh và Thành phố
- Tổ chức thi công biển quảng cáo phục vụ cho xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang sân vận động 830 triệu vốn của Thành phố
- 2 năm Tỉnh đầu tư 6,9 tỷ đồng. Ban quản lý xây dựng nông thôn mới theo thứ tự ưu tiên:
+ Xây dựng máng cấp 1 đạt 3.422 m
+ Máng cấp 1 tổng chiều dài 15.277 m
Trước năm 2009 đã cứng hoá được 5.190m, đã cứng hoá đạt 56,36%, còn lại chưa cứng hoá 6.665m
+ Đường giao thông nội đồng: Tổng chiều dài đường giao thông nội đồng là 16.810m. Đã xây dựng 2 năm được 5.278m =31,3% . Số còn lại là 11.532m = 68,7%.
Căn cứ vào những nội dung, chương trình triển khai tổ chức thực hiện các bước xây dựng nông thôn mới sau 2 năm thực hiện từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, khảo sát đánh giá thực trạng thoe nội dung 19 tiêu chíư của Bộ tiêu chí Quốc gia đến công tác xây dựng quy hoạch, xây dựng các đề án và tổ chức thực hiện các đề án kịp thời, chính vì vậy đã nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã về mục đích yêu cầu, vị trí, tầm quan trọng của việc phải thực hiện xây dựng nông thôn mới là chủ trương chính sách quyết định đúng của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo, quan tâm đến phát triển kinh tế nông nghiệp, để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
Nhân dân có trách nhiệm đồng tâm hiệp lực xây thực hiện kế hoạch của Đảng, Nhà nước. Với trách nhiệm cao, đóng góp gần 8 tỷ đồng mà không có đơn thư khiếu kiện. Các vùng sản xuất được nhân dân thực hiện chuyển đổi các cây vụ có hiệu quả cao cũng như áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất.
Việc thực hiện một số đề án xây dựng nông thôn mới trong 2 năm qua còn chậm như: Vận động nhân dân hiến đất, thu dỡ tài sản, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình cống rãnh thoát nước, đường giao thông khong khu dân cư còn chậm. Việc thực hiện dồn đổi ruộng đất so với kế hoạch đề án xây dựng chưa đúng tiến độ. Việc huy động đóng góp của nhân dân xây dựng nhà văn hoá các thôn còn ít 3/8 có nhà văn hóa. 2 năm triển khai là điểm của Tỉnh mới đạt 12/19 tiêu chí = 62,4% còn thấp ./.
III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN ỚI NĂM 2011 VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2013
1. Năm 2011 phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí:
- Tiêu chí số 7 về chợ nông thôn
- Tiêu chí số 9 nhà ở khu dân cư
Tiêu chí số 7: doanh nghiệp đã giải phóng được mặt bằng làm dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BOT trình Tỉnh duyệt là tiến hành xây dựng chợ.
2. Kế hoạch năm 2012:
- Phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí
+ Tiêu chí 11 - hộ nghèo
+ Tiêu chí 12 – cơ cấu lao động
- Chủ động tổ chức mởi lớp bồi dưỡng học việc để vào các khu công nghiệp làm và quy hoạch khu dân cư 42ha phát triển thương mại dịch vụ sẽ đảm bảo được nâng cao thu nhận, phân bổ cơ cấu lao động sẽ hoàn thành 2 tiêu chí 11, 12
3. Kế hoạch năm 2013:
- Phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí còn lại:
+ Tiêu chí số 2 về giao thông
+ Tiêu chí số 3 về thủy lợi
+ Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá
Kiến nghị đề xuất:
- Đề nghị Tỉnh và thành phố căn cứ quyết định 1004/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 quy định về việc xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn có mức tối đa tối thiểu.
- Đề nghị Tỉnh và Thành phố xây dựng cơ chế chình sách đặc thù xã Thành phố trong giai đoạn hiện nay tạo điều kiện nhanh nhất để các nhà đầu tư đầu tư vào các khu quy hoạch.
- Tỉnh và Thành phố ưu tiên nguồn vốn để xây dựng từ đó rút kinh nghiệm chuẩn bị vốn để đưa vào lịch trình đến năm 2020 của Tỉnh mới đảm bảo mục tiêu đề ra của Tỉnh nông thôn mới./.
TTXTTM
Bản quyền thuộc về Sở Công Thương Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 144, Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: (0227).3831.903 Fax: (0227).3836.184 Email: thaibinhitd@viettel.vn