Mục tiêu xây dựng nông thôn mới

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ AN NINH, TIỀN HẢI

Được sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng của Tỉnh cũng như của Huyện. Sau hơn 2 năm thực hiện xây dựng NTM, đến nay, xã An Ninh đã hoàn thành 11/19 tiêu chí.

       Bao gồm: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, 100% hộ dân sử dụng điện an toàn từ nguồn điện Quốc gia; Xã có điểm bưu điện phục vụ bưu chính viễn thông có Intenet đến thôn; Nhà ở đảm bảo theo quy định của Bộ xây dựng, xã không còn nhà tranh dột nát; Hình thức tổ chức sản xuất: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; Công tác giáo dục được đảm bảo; Công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân; Môi trường đảm bảo; Hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh; An ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Đ/c Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành kiểm tra tiến độ thực hiện nông thôn mới tại xã Anh Ninh - Tiền Hải

          Về quy vùng và tổ chức sản xuất hiện có 4 vùng sản xuất chính, BCĐ xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân tổ chức đến vụ sản xuất thứ 3 đạt hiệu quả cao, các vùng sản xuất này đã thực sự phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả giá trị kinh tế cao,

 Trong quá trình thực hiện dồn điền đổi thửa, về giá trị cụ thể: Tổng diện tích nhân dân tự nguyện đóng góp để xây dựng giao thông thủy lợi nội đồng là 21ha, tương đương 21 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động từ nhân dân đống góp để làm giao thông thủy lợi nội đồng =2,2 tỷ đồng. Kết quả số thửa bình quân trong xã đạt 1,9 thửa/hộ.
 Đối với việc chuyển đổi vùng sản xuất, để đảm bảo đưa máy móc vào sản xuất, BCĐ xã đã yêu cầu tất cả các hộ trong vùng quy hoạch phải thực hiện đúng quy hoạch. Kết quả triển khai sử dụng máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã được Nhà nước đưa 1 máy gặt đập liên hoàn, 1 máy cày 35,4 mã lực, 1 máy gieo xạ với tổng số tiền la 410 triệu đồng.

 

Hệ thống kênh mương của xã đã được cứng hóa
Kết quả huy động vốn tính đến nay:
Số vốn tiếp nhận từ năm 2009 đến nay là 14 tỷ 100 triệu đồng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.
Ngoài ra, địa phương còn có các nhà tài trợ của con em địa phương xây dựng các công trình phúc lợi như: 6 phòng học 2 tầng, các công trình vui chơi giải trí của trường mầm non, 9 phòng học 3 tầng của trường THCS, ….
·         Các hoạt động văn hóa, y tế, thể thao và sự nghiệp giáo dục: luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, nội dung, mục tiêu, phương thức hoạt động luôn được gắn liền với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
·      Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị luôn được kiện toàn củng cố, duy trì hoạt động thường xuyên nề nếp, đặc biệt quan tâm đến chiều sâu của mọi hoạt động; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được coi trọng và có sự ổn định vững chắc.
* Ưu điểm và hạn chế
Ưu điểm:
-          BCĐ Đảng bộ đã chủ động, linh hoạt, nắm bắt kịp thời cơ hội để tiếp cận với cơ quan cấp trên để tiếp cận dự án trong thời điểm thích hợp.
-          Hoạt động của BCĐ thường xuyên ăn khớp, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban chỉ đạo, các tiểu bang làm việc đúng chức năng , nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu về quy hoạch và tổ chức thực hiện .
-          Việc tiếp nhận quản lý và phân bổ ngân sách của Tỉnh được đặc biệt quan tâm, tuân thủ nguyên tắc tài chính và những quy định cụ thể về trình tự các bước của luật xây dựng, đảm bảo tính khách quan dân chủ.
Hạn chế:
- Một số ít cấp ủy các cấp và một bộ phận nhỏ cán bộ Đảng viên, nhân dân nhận thức còn hạn chế về xây dựng nông thôn mới.
- Khối lượng công việc trong công việc xây dựng nông thôn mới là rất nhiều, trong đó cán bộ địa phương vừa ít, vừa hạn chế về năng lực chuyên môn.
- Công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hoàn toàn mới, chưa có mô hình điểm thành công, vừa làm, vừa lần tìm học hỏi, do vậy tổ chức điều hành có lúc, có nơI còn lúng túng.
Vùng quy hoạch rau màu xã An Ninh
 
* Mục tiêu, nhiệm vụ từ năm 2011-2013
Mục tiêu:
- Tiếp tục rà soát triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chí đã đạt được cùng với nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu đó là triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt để quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2013.
- Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đến năm 2013 về cơ bản hoàn thành 9 tiêu chí còn lại:
1. Tiêu chí giao thông:
1.1 . Giao thông nông thôn: Theo quy hoạch toàn xã có 6 tuyến đường trục xã với tổng chiều dài 6505 mét và 79 tuyến đường trục thôn xóm với tổng chiều dài 14240mét.Với đường trục xã những năm qua làm được 2 tuyến = 1765 mét, hiện còn 4 tuyến = 4740 mét phải tổ chức thực hiện trong năm 2012-2013 với số tiền phải đầu tư 42tỷ347 triệu đồng.
Đường trục thôn xóm tổng số có 79 tuyến đã tổ chức làm 19 tuyến = 8000 mét, số còn lại = 60 tuyến =17500 mét, áp với đơn giá quy chuẩn phải có số tiền = 28 tỷ 875 triệu đồng.
1.2. Giao thông thủy lợi nội đồng:
- Trước khi dồn điền đổi thửa địa phương đã tiến hành đào đắp hệ thống đường giao thông nội đồng của cả 5 thôn = 94,450 mét, trong đó huy động nhân dân đào đắp là 10.000 mét.
- Hệ thống trục đường chính giao thông nội đồng bao gồm 20 tuyến, với tổng chiều dài 13.584 mét. Trong những năm qua, địa phương đã cứng hóa bằng bê tông mặt đường được 14 tuyến, còn lại 6 tuyến chưa được cứng hóa và chưa kè 2 bên đường,
2. Tiêu chí thủy lợi.
- Hệ thống đã cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh, hệ thống sông trục do xã quản lý giữ được mặt cắt và luôn thông thoáng, tuy vậy, tỷ lệ kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa còn thấp: cụ thể mới kiên cố được 4.600 mét trên tổng số 10.800 mét (42,6%), trong khi đó yêu cầu đạt 85%.
- Về cống điều tiết: Toàn xã có 12 cống điều tiết: địa phương đã xây dựng được 6 cống, còn 6 cống cần nâng cấp, sửa chữa kịp thời với tổng số vốn đầu tư cần có 2 tỷ 100 triệu đồng.
3. Cơ sở vật chất văn hóa.
1.2 Nhà văn hóa thôn: Tòan xã có 5 nhà văn hóa thôn được đưa vào sử dụng trước khi có dự án xây dựng nông thôn mới. Song đề nghị hoàn thiện mặt bằng cho sân vận động của các thôn số vốn cần có là 600 triệu đồng, đề nghị Tỉnh hỗ trợ 250 triệu đồng, địa phương đối ứng 350 triệu đồng.
1.3  Nhà văn hóa , khu thể thao: Theo quy hoạch chi tiết khu công sở mới đã được phê duyệt, địa phương quyết tâm hoàn thành vào năm 2013, bao gồm: nhà văn hóa xã, nhà làm việc của Đảng ủy, HĐND xã và UBND xã, sân thể thao, khuôn viên cây xanh và nâng cấp tưởng đài liệt sĩ.
Kế hoạch năm 2012, ước tính kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.
4. Tiêu chí hộ nghèo: Đến thời điểm này, toàn xã tỷ lệ hộ nghèo có 8%. Đảng bộ và nhân dân phấn đấu mỗi năm hạ thấp trên 2% để đạt tiêu chí.
 5. Thu nhập: Địa phương đang ở mức thu nhập 16 triệu đồng/người/năm, tiếp tục phấn đấu có tốc độ tăng trưởng năm đạt từ 14 – 15%/năm.
Nhà văn hóa thôn được xây dựng hoàn thiện, đạt tiêu chuẩn
 
6. Tiêu chí về cơ cấu lao động: Toàn xã có 3.230 người trong độ tuổi lao động đang sinh sống tại địa phương, trong đó có 2.420 người trực tiếp làm nông nghiệp chiếm 75% số lao động. Để đảm bảo tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp còn 25% vào năm 2013 thì bên cạnh việc địa phương phải tích cực mở rộng và phát triển mạnh các nghề phụ như: chế biến lương thực, trồng hoa cây cảnh…và các khâu dịch vụ thì Nhà nước cũng cần xem xét quan tâm phát triển mạnh ngành công nghiệp, đồng thời xem xét xác định lại tỷ lệ nông nghiệp và thời gian tham gia nông nghiệp để có tiêu chí phù hợp.
7. Tiêu chí chợ nông thôn: Hiện địa phương có 2 chợ: 1 chợ Huyện với diện tích 5600m­2 song chưa được nâng cấp và 1 chợ giếng truyền thống chỉ họp 1 phiên vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Nay đề nghị nâng cấp 2 chợ để đạt tiêu chí với tổng số vốn cần có là 1 tỷ 036 triệu.
8. Tiêu chí về môi trường: Đến năm 2011, toàn xã mới có khoảng 20% số hộ được sử dụng nước sạch, để đạt tiêu chí địa phương đề nghị lắp đặt đường ống nước sạch cho 80% số hộ còn lại.
Việc xử lý rác thải trước khi có dự án xây dựng nông thôn mới địa phương đã chỉ đạo các thôn thành lập các tổ thu gom rác. Khi có dự án NTM, địa phương tổ chức quy hoạch khu chôn rác thảI tậo trung, dự kiến tổng diện tích là 4.500 m­2, kinh phí cần có 1 tỷ 800 triệu đồng.
9. Tiêu chí giáo dục: Phổ cập giáo dục đã đạt được so với tiêu chí, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn xã có 1.280 lao động được đào tạo trên tổng sô 3.230 lao động, đạt 40% lao động được đào tạo (đạt chuẩn so với tiêu chí)
Cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục còn thiếu, cần được nâng cấp, sửa chữa kịp thời, trong năm 2012 -2013 đề nghị nâng cấp, sửa chữa 16 phòng học của 3 trường với tổng số vốn cần có 4 tỷ 156 triệu đồng.
Tổng hợp nguồn kinh phí cần có xây dựng các công trình từ 2011 -2013 theo tiêu chí xây dựng NTM. Để đạt 9 tiêu chí còn lại, số vốn cần đầu tư là: 107 tỷ 938 triệu đồng.     
Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:
-          Nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, huy động sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức Đoàn thể trong hệ thống chính trị. Chủ trương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thấy rõ được ý thức trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ xây dựng NTM.
-          Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt việc xây dựng các hạng mục công trình cơ sởhạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.
-          Tập trung huy động sự đóng góp từ nhân dân kết hợp với nguồn ngân sách địa phương, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ Ngân sách Nhà nước.
-          Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác dân số KHHGĐ, phong trào xây dựng gia đình văn hóa,….
-          Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quản lý , điều hành, quyết tâm phấn đấu đến năm 2013 cơ bản thực hiện được các tiêu chí.
Kiến nghị, đề xuất.
-          Kính đề nghị các cơ quan cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí cho địa phương đúng và đủ theo dự toán cũng như đảm bảo về mặt thời gian để đến năm 2013 hoàn thành xây dựng NTM.
-          UBND huyện và các phòng ban hữu quan của huyện tạo điều kiện thuận lợi để địa phương được thực hiện các thủ tục quy hoạch chuyển đổi, đấu giá quyền sử dụng đất để có kinh phí xây dựng công trình.
-          Xây dựng NTM đặt ra cho địa phương rất nhiều công việc phải làm cần có lực lượng cán bộ để quản lý và triển khai thực hiện, do đó kiến nghị với Tỉnh, Huyện sớm cho địa phương bố trí đủ cán bộ theo nghị định 92 của Chính phủ.
-          Đề nghị BCĐ xây dựng NTM các cấp nghiên cứu điều chỉnh nội dung một số tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM: tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ người sinh con thứ ba, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, mức thu nhập bình quân đầu người ./.
TTXTTM
 
 
 
 
 

 

Bản quyền thuộc về Sở Công Thương Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 144, Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: (0227).3831.903 Fax: (0227).3836.184 Email: thaibinhitd@viettel.vn